ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Jавнa набавкa геодетскe услуге
Jавнa набавкa геодетскe услуге

Jавнa набавкa геодетскe услуге

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-8/2019
Број одлуке: 404-8//2019
Датум: 11.02.2019. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Тесла систем 2016 Осечина, Војводе Степе 4Б, матични број 64395254, ПИБ 109739970, понуда број 27 од 07.02.2019. године.

Образложење

Наручилац је дана 28.01.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. 404-8/2019, за јавну набавку геодетскe услуге, услуге, ознака из општег речника јавне набавке: 71250000-архитекторнске, техничке и геодетске услуге, а дана 28.01.2019. године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелo је 7 (седам) понуда.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка мале вредности-услуге.

 Предмет јавне набавке је геодетске услуге, услуге.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 1.666.000,00 динара.

Одступања од плана набавке: нема одступања од плана набавке

2. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало седам понуђача:

1. Биро за геодезију и пројектовање Гео премер МС Крупањ, Јединство 1А матични број 6362281 ПИБ108679065

2. Топ Гео д.о.о. Београд, Баштованска 96, матични број 20969768, ПИБ 108290562

3. Геодет ДБ д.о.о. Мали Зворник, Краља Петра I бр.37, матични број 17029479, ПИБ 101362267

4. “Geourb Group“ д.о.о. Београд, Ватрослава Јагића 14, матични број17513907, ПИБ 103093927

5. Гео 3С д.о.о. Београд, Руварчева бр.14, матични број 20163879, ПИБ 104426603

6.Геодетски биро “Шане-СВ“ Свилајнац, ул.Светог Саве 100/3, матични број 64043021, ПИБ 109250329

7.Тесла систем 2016 Осечина, Војводе Степе 4Б, матични број 64395254, ПИБ 109739970

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 7 (седам).

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: /

4. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

1. Понуђач Тесла систем 2016 Осечина понудио је цену у износу од 1.971,00 дин.без ПДВ-а (јединичне цене)

2. Понуђач Топ Гео д.о.о. Београд понудио је цену у износу од 3.230,00 дин. без ПДВ-а (јединичне цене)

3.Понуђач Гео премер МС Крупањ понудио је цену у износу од 3.450,00 дин.без ПДВ-а (јединичне цене)

4.Понуђачи Геодет ДБ д.о.о. Мали Зворник понудио је цену у износу од 34.766,00 дин. без ПДВ-а (јединичне цене)

5. Понуђачи “Geourb Group“ д.о.о. Београд понудио је цену у износу од 134.895,00 дин. без ПДВ-а (јединичне цене)

6. Понуђачи “Шане-СВ“ Свилајнац понудио је цену у износу од 185.514,00 дин. без ПДВ-а (јединичне цене)

7. Понуђачи Гео 3С д.о.о. Београд понудио је цену у износу од 306.500,00 дин. без ПДВ-а (јединичне цене)

5. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија заједничка понуда понуђача Тесла систем 2016 Осечина, заведена под бројем 27, и предложила наручиоцу његов избор.

  6. Подизвођач

Изабрани понуђач ће набавку извршити самостално.

  7. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дане Крсмановић председник, Сузана Глигорић заменик члана комисије, Марија Степановић заменик члана комисије.

Контакт: тел./факс 014/451-158.

1. Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о

додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Тесла систем 2016 Осечина, Војводе Степе 4Б, матични број 64395254, ПИБ 109739970, понуда број 27 од 07.02.2019. године.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки.Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

  Милан Урошевић

 

Scroll To Top