ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Јавна набавка СЦ Осечина

Јавна набавка СЦ Осечина

НАРУЧИЛАЦ: Спортски центар Осечина

Број одлуке:74/2017

Датум: 23.10.2017. године

Осечина

 

На основу члана 39.став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), директор Спортског центра Осечина доноси

 

ОДЛУКУ

о спровођењу набавке на које се закон не примењује

 

ПОКРЕЋЕ СЕ поступак за јавну набавку: опреме за видео надзор, добра,  набавка на коју се закон не примењује, број ЈН45/2017.

  1. Подаци о јавној набавци

Предмет јавне набавке је набавка опреме за видео надзор  – набавка на коју се закон не примењује.

 

Предмет набавке су следеће справе:

1:Професионална машина за мишиће ногу – Leg Curl-1 ком

2.Професионална машина за мишиће ногу – Leg Press -1 ком

3.Професионална машина за мишиће груди – Chest Press-1 ком

4.Професионална машина за мишиће груди – Pectoral Fly  -1 ком

5.Професионална машина за мишиће леђа – Lat Pulldown-1 ком

6.Професионална машина за мишиће леђа – Row-1 ком

7.Професионална машина за мишиће леђа Back Extension -1 ком

 

Процењена вредност јавне набавке у укупном износу без ПДВ-а износи 499.000,00  динара.

Средства за наведену набавку су предвиђена Финансијским планом Спортског центра Осечина  за 2017.годину конто 512-641

2.Поступак јавне набавке из ст.1. ове одлуке спровести путем  прикупљања најмање три понуде, по позиву за достављање понуда.

  1. Рокови за спровођење појединих фаза поступка ове јавне набавке су:

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана када је позив за подношење понуда достављен понуђачима односно до 01.11.2017.године до 12,00 часова. Понуде ће се разматрати дана 01.11.2017. године у 12,30.

Одлука о додели уговора биће донета одмах по извршеној стручној оцени понуда.

Уговор са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија биће закључен у року од 5 дана од доношења Одлуке о додели уговора.

4.Предмет јавних набавки није обликован по партијама

5.Други елементи

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа понуђена цена.

 

 

 

                                                                                        СПОРТСКИ ЦЕНТАР ОСЕЧИНА

                                                                                          дирекор

                                                                                          др Драган Перишић

Scroll To Top