ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: набавка контејнера

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: набавка контејнера

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке набавка контејнера, набавка на коју се закон не примењује, радови, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци:број 404-29/2021 са понуђачем МНГ Пластик-Гогић д.о.о. Инђија, Краља Петра I, бр.227, матични број 08369623, ПИБ 101612478
Уговорена вредност јавне набавке износи 415.800,00 дин.без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 1 понуду.
Највиша понуђена цена 415.800,00 а најнижа понуђена цена 415.800,00 без ПДВ-а
Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 02.08.2021. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 20.08.2021. године.

Уговор је закључен до испоруке добара.

Scroll To Top