ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Oбезбеђење зграде Општинске управе Осечина
Oбезбеђење зграде Општинске управе Осечина

Oбезбеђење зграде Општинске управе Осечина

На основу чл.63.ст.5.Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку наручиоца

ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА

Карађорђева 78

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

(јавна набавка 404-6/2019)

 

1.Назив и адреса интернет странице наручиоца: Општинска управа Осечина, Карађорђева 78, www.osecina.com

  1. Врста наручиоца: орган јединице локалне самоуправе

3.Врста поступка јавне набавке : јавна набавка мале вредности

4.Продужење рока за подношење понуда

5.Предмет јавне набавке : обезбеђење зграде Општинске управе Осечина, ознака из општег речника јавне набавке: 79710000;

6.Датум објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки : 24.01.2019.године.

7.Датум објављивања обавештења о продужењу рока на порталу јавних набавки: 01.02.2019. године.

8.Разлог за продужење рока : измене и допуне конкурсне докуметације

Време подношења понуда (нови рок)

Рок за подношење понуда до 08.02.2019.године до 12,00 часова.

9.Начин преузимања конкурсне документације : конкурсна документација се може преузети непосредно на адреси наручиоца, односно у електронској форми на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs као и на интернет страници наручиоца www.osecina.com.

10.Начин подношења понуде: Понуђач је дужан да понуду поднесе до 08.02.2019.године до 12,00 часова, у затвореној коверти на адресу Општинска управа Осечина, Карађорђева 78, Осечина са назнаком “Понуда за јавну набавку број 404-6/2019- обезбеђење зграде Општинске управе Осечина,–НЕ ОТВАРАТИ“

Понуђач на полеђини коверте назначава назив, адресу, телефон и контакт особу, а на лицу коверте ставља заводни печат са бројем и датумом понуде.

11.Место, време и начин отварања понуде: јавно отварање понуда ће се обавити дана 08.02.2019. године са почетком у 12,30 часова у просторијама Општинске управе Осечина, Карађорђева 78 уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача.

Представници понуђача достављају овлашћење за заступање које мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписом одговорног лица понуђача.

Понуда достављена по истеку рока за подношење понуда, сматраће се неблаговременом. Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања Наручилац ће је вратити Понуђачу, уз повратницу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

12.Наручилац ће донети одлуку у вези са овом јавном набавком у року од 2 дана од дана извршеног прегледа и стручне оцене понуда.

13.Особа за контакт : Милан Урошевић 014/451-158, e-mail:soosecina@mts.rs

Образац 3.

 На основу објављеног јавног позива за јавну набавку мале вредности бр. 404-6/2019– обезбеђење зграде Општинске управе достављамо :

ПОНУДУ бр.____________ од_____________

1 .Понуду подносим:

А) самостално

Б) као заједничку понуду:

1._________________________________(навеси назив и седиште понуђача из заједничке понуде)

2._________________________________(навести назив и седиште понуђача из заједничке понуде)

В) са подизвођачем:

1._________________________________(навеси назив и седиште подизвођача)

2._________________________________(навести назив и седиште подизвођача)

 (понуђач заокружује А;Б или В) уколико се заокружи Б навести податке о сваком понуђачу из заједничке понуде, уколико се заокружи В) навести податке о сваком подизвођачу )

2. Цена

Цена радног сата у динарима без ПДВ-а

Укупан бр.сати за 2 извршиоца

Укупно без ПДВ-а

2964

Укупна цена са ПДВ-ом

Словима:

3.Износ суме осигурања за неограничени број штетних догађаја:_________________________

4.Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

5. Важност понуде износи ____ ( _____________________) дана од дана отварања понуда ( не краћи од 30 дана ). словима

6. Начин плаћања: _______________________________________

Датум: _______________                                                         ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

                                                                      M.П.                            ____________________________________

  ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

  ______________________________

На основу чл.63.Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015, 68/2015 ), Правилника о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступцима јавних набавки добара ( “Службени гласник РС“ бр.111/15) начелник Општинске управе Осечина доноси

О Д Л У К У

о изменама и допунама конкурсне документације

I У конкурсној документацији јавне набавке мале вредности Обезбеђење зграде Општинске управе Осечина, бр.404-6/2019 врши се измена и допуна конкурсне документације и то:

1) на стр.12 конкурсне документације у делу под “3. да располаже адекватним техничким капацитетом – средствима за извршење предметне набавке, потребно је приложити“ тако да :

уместо: “ б) Копија уговора за телефонске услуге са једним од провајдера

регистрованог за услуге мобилне телефоније у Републици Србији и копија рачуна

или извода из рачуна издата од провајдера за месец децембар 2017 године“

сада гласи: “б) копија уговора за телефонске услуге с једним од провајдера

регистрованог за услуге мобилне телефоније у Републици Србија или копија

рачуна или извода из рачуна издата од провајдера за децембар 2018.године.“

 

2) на стр.16. ,образац 3. , у делу “2. цена“ врши се измена и допуна конкурсне документације и то:

  уместо:

Цена радног сата у динарима без ПДВ-а
Словима:
Цена радног сата у динарима са ПДВ-ом
Словима:

сада гласи:

Цена радног сата у динарима без ПДВ-а Укупан бр.сати за 2 извршиоца Укупно без ПДВ-а
2964
Укупна цена са ПДВ-ом
Словима:

 

II Одлуку објавити на порталу јавних набавки и интернет страници

Општинска управа Осечина

начелник

Милан Урошевић

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Општинска управа
Број:404-6/2019
Дана:01.02.2019
ОСЕЧИНА

  ПРЕДМЕТ: појашњење конкурсне документације

               У вези са захтевом од 30.01.2019. године за појашњење конкурсне документације за јавну набавку Обезбеђење зграде Општинске управе достављамо вам следеће:

 1. Наручилац је у оквиру одабира елемента врсте критеријума економски најповољније понуде за оцену понуда одредио пондере врсту критеријума цену и полису осигурања од одговорности.

Сходно члану 84. ЗЈН сви елементи критеријума економски најповољније понуде морају бити у логичној вези са предметом јавне набавке. То практично значи да мора да постоји повезаност између предмета јавне набавке и елемента критеријума, те да уколико понуда добије пондере за одређени елемент критеријума то значи да таква понуда указује да ће реализација предмета јавне набавке бити боља и квалитетнија. Критеријум лимита покрића по штетном догађају полисе осигурања од одговорности не утиче на саму реализацију предмета јавне набавке односно на њену успешност и квалитет. Члан 85. ЗЈН прописује врсте критеријума који се могу користити као елементи критеријума економски најповољније понуде и који имају неспорну логичну везу са предметом јавне набавке који је истовремено и предмет извршења уговора који се закључује након спроведеног поступка. Као елементи критеријума не могу се користити они елементи који се односе на остале околности које нису у вези са извршењем конкретног уговора о јавној набавци.

С обзиром на то да се елемент критеријума лимит покрића полисе осигурања не односи на способност понуђача да изврше уговор о јавној набавци који би био закључен након спроведеног конкретног поступка јавне набавке, као ни на ближе елементе тог уговора, става смо да је овакав критеријум неоснован да буде одређен као елемент критеријума у оквиру критеријума економски најповољније понуде и да га Наручилац непотребно бодује на рачун понуђене цене, јер сама успешност рализације услуге не зависи од висине лимита покрића по штетном догађају полисе осигурања од одговорности.

Полиса осигурања од одговорности је у суштини правна и финансијска сигурност Наручиоцу да ће уколико дође до основаних и неоснованих одштетних захтева трећих лица које користе услуге општине Осечина остварити своје право реализације одштете од понуђача односно његове осигуравајуће куће која ће, уколико се такве околности десе, да предузме одбрану од захтева за накнаду штете или надокнади штету по основу основаног захтева за накнаду штете. Дакле, Полиса осигурања од одговорности не утиче на извршење предмета јавне набавке, као што не утиче ни висина лимита коју таква полиса садржи.

Из тог разлога сугеришемо Наручиоцу да измени критеријум за оцену понуда и остави само цену као критеријум за оцену понуда, а да полису уколико уколико је неопходна захтева као обавезан услов уз понуду, односно у оквиру средстава финансијског обезбеђења као додатно средство обезбеђења које понуђачи достављају уз понуду.

Друго, овако постављен критеријум за оцену понуда нелогичан је, јер наручиалц за било који елемент критеријума који дефинише мора да претходно дефинише и минимум траженог критеријума.

Сугеришемо Наручиоцу да измени нелогичан елемент критеријума односно поткритеријума за оцену понуда и усклади га са законским прописима.

1.  ОДГОВОР: С обзиром да полиса осигурања од опште и професионалне одговорности за неограничени број штетних догађаја представља средство којим Понуђач гарантује да ће у случају настанка штете приликом пружања предметне услуге, а која је узрокована кривицом понуђача, иста бити и надокнађена, при чему износ настале штете може у знатној мери превазићи вредност пружене услуге, потпуно је логично и у интересу Наручиоца да захтева поседовање ове врсте Полисе осигурања као и да је пондерише, а све у циљу заштите сопственог пословања од несавесног рада понуђача.

Законодавац је у оквиру Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) у Члану 85. јасно дефинисао критеријуме за оцењивање понуде. Такође, у случају одабира критеријума „економски најповољнија понуда“ Законодавац је навео које све елементе критеријума наручилац може применити, па је тако између осталог навео и под тачком 11 – гарантни период и врста гаранција, али исто тако Законодавац је навео у Члану 85, став 2, тачка 17, да наручилац може применити и друге критеријуме, наравно, који су у складу са условом из члана 84., став 2. На основу наведеног, наручилац  је реално сагледавајући елементе критеријума у смислу њиховог значаја и важности за реализацију посла, извршио расподелу пондера, те Наручилац остаје при свом ставу.

2.Навели сте за услов за учешће између осталог испуњеност техничког капацитета односно да је неопходно да понуђач располаже адекватним техничким капацитетом – средствима за извршење предметне набавке,  б) понуђач поседује службене мобилне телефоне са претплатничким бројевима. Број службених мобилних телефона треба да одговара броју запослених извршилаца на пословима обезбеђења, а као доказ сте тражили Копија уговора за телефонске услуге са једним од провајдера регистрованог за услуге мобилне телефоније у Републици Србији и копија рачуна или извода из рачуна издата од провајдера за месец децембар 2017 године. Да ли је овде техничка грешка у питању? Да ли је Наручилац мислио на месец децембар 2018., па грешком уписао 2017. годину? Уколико јесте молим вас исправите ову грешку? У вези са постављеним условом мишљења смо да је сувишно да се достављају уговори са мобилним операторима поред плаћених  рачуна јер се на рачунима види тачан број мобилних телефона за који се плаћа рачун. Ово због тога што се додатно оптерећују понуђачи, нарочито они који имају више уговора и више анекса уговора за претплатничке бројеве које њихови запослени користе. Молимо Вас да уважите за доказ овог техничког услова само плаћене рачуне за мобилну мрежу коју користе запослени понуђача за обављање посла, без достављања уговора и свих припадајућих анекса, јер се из рачуна недвосмислено види за колико телефона са којим провајдером се плаћа рачун.

2.  ОДГОВОР:   Наручилац је приликом израде конкурсне документације начинио техничку грешку у делу  доказивања испуњености услова, такође, наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача у делу под: „3. Да располаже адекватним техничким капацитетом – средствима за извршење предметне набавке, треба приложити“ тако да:

УМЕСТО:

б) Копија уговора за телефонске услуге с једним од провајдера регистрованог за услуге мобилне телефоније у Републици Србији и копија рачуна или извода из рачуна издата од провајдера за децембар 2017 године.

САДА ГЛАСИ:

б) Копија уговора за телефонске услуге с једним од провајдера регистрованог за услуге мобилне телефоније у Републици Србији или копија рачуна или извода из рачуна издата од провајдера за децембар 2018 године. 

3. Даље, навели сте да број службених мобилних телефона треба да одговара броју запослених извршилаца на пословима обезбеђења. Међутим у техничким карактеристикама за извршење услуге НИСТЕ, а била вам је дужност, навели колико запослених извршилаца захтевате за извршење услуге??

Као што НИСТЕ  навели ЗАХТЕВЕ ЗА ЧАСОВИМА ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ, ОДНОСНО ВРЕМЕНУ извршења услуге на дневном нивоу ??

У складу са горе наведеним чињеницама  указујемо Вам да НИСТЕ, а дужност Вам је да наведете и ОКВИРНИ УКУПАН БРОЈ ПОТРЕБАН ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ, ОДНОСНО ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА?!

Указујемо Наручиоцу да је тиме прекршио члан 71. ставом 2. ЗЈН јер је истим чланом Законодавац прописао да је Наручилац дужан да одреди техничку спецификацију предмета јавне набавке у виду карактеристика или функционалних захтева који морају бити довољно прецизни и јасни како би понуђачи могли да припреме одговарајуће понуде.

    Указујемо Наручиоцу да члан. 12. став 1. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени Гласник РС „, бр. 86/2015 ) дефинише који су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде, а то су: цена (јединична и укупна) са и без ПДВ-а и процентуално учешће одређене врсте трошкова у случају када је наведени податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања уговора, односно оквирног споразма (учешће трошкова материјала, рада, енергената и др.) Даље члан 3 , ставом 1 тачком 33. ЗЈН дефинише да је прихватљива понуда, понуда која је благовремена, коју Наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца нити обавезе понуђача и која не прелази износ процењење вредности јавне набавке.

У складу са наведеним неопходно је да Наручилац наведе у техничким карактеристикама прво време које захтева за извршење услуге, тада и број извршилаца за предметну услугу на дневном нивоу, УКУПАН оквирни број часова потребан за извршење услуге и уговора, формира обавезан Образац структуре цене у конкурсној документацији са свим обавезним елементима, односно да у Образац структуре цене унесе УКУПНИ ОКВИРАН БРОЈ ЧАСОВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ, ДА БИ ПОНУЂАЧИ МОГЛИ ДА УНЕСУ И ПОЈЕДИНАЧНУ ЦЕНУ И УКУПНУ ЦЕНУ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ, а Наручилац могао да процени да ли понуда понуђача прелази износ процењене вредности или не прелази, односно да ли је понуда прихватљива или нијеприхватљива, као и да би понуђачи могли да припреме прихватљиву понуду. Како ће Наручилац утврдити да ли је понуда прихватљива уколико у обрасцу структуре цена не унесе оквирни број часова потребних за извршење услуге???? Другим речима да би Наручилац могао да рангира понуде у складу са Законом о јавним набавкама, а понуђачи да припреме прихватљиве понуде неопходно је да се  наведе оквиран број часова потребих за извршење услуге у обрасцу структуре цене која је саставни део понуде понуђача. Такође Наручиалц је дужан да наведе и време извршења услуге у оквиру техничкиг описа услуге (у ком времену се захтева извршење услуге, са колико извршилаца итд.).

Сугеришемо Наручиоцу да исправи ове неправилности у Конкурсној документацији и да би сходно томе и позитивним прописима који уређују област јавних набавки ,да би понављамо понуђачи могли да поднесу прихватљиве и упоредиве понуде а Наручилац могао да рангира понуде понуђача, на законом прописан начин, неопходно је исказивање укупног износа понуде са и без пдв-а, а у односу на оквирни број часова и јединичну цену у Обрасцу структуре цена.

 Указујемо на чињеницу да је сагласно члану 61. став.1, ЗЈН, Наручилац  дужан да припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду. Такође Наручилац је дужан да припреми Конкурсну документацију у складу са ЗЈН и осталим позитивним прописима који регулишу област јавних набавки. Сваки захтев Конкурсне документације мора бити у логичној вези са предметом јавне набавке за који се расписује набавка, примерен количини или обиму и намени предмета јавне набавке.

Указивањем Наручиоцу на неправилности истичемо и важност исправке конкурсне документације по сугерисаним наводима, у супротном ћемо као заинтересовани понуђач у поступку уложити захтев за заштиту права у поступцима јавних набавки.

3.ОДГОВОР: извршена измена конкурсне документације у складу са вашим примедбама и објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.osecina.com

 С поштовањем

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА

НАЧЕЛНИК

Милан Урошевић

konkursna – dokumentacija-obezbedjenje(doc) konkursna – dokumentacija-obezbedjenje(pdf)

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина,www.osecina.com

објављује

ПОЗИВ за подношење понуде

Предмет јавне набавке, број ЈН404-6/2019, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је обезбеђење зграде Општинске управе Осечина, ознака из општег речника јавне набавке: 79710000.

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. и 76.Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца, уколико доставе докази о испуњености обавезних услова, и то:

1) да је регистрован код надлежног органа , односно уписан у одговарајући регистар

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним проиписима.

као и додатних услова, предвиђених конкурсном документацијом, у погледу , пословног и финансијског капацитета .

Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је економски најповољнија понуда

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију на Порталу Управе за јавне набавке као и интернет страници Општинске управе Осечина www.osecina.com.

Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити и у просторијама наручиоца Општинска управа Осечина, Карађорђева 78, сваког радног дана од 7,30 часова до 15,30 часова.

Рок за подношење понуда је 10 дана од дана објављивања позив за подношење понуда на порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Општинске управе Осечина, односно 04.02.2019.године до 12 часова.

Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћена понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуде ће се отварати јавно, одмах по истеку рока за подношење понуда односно 08.02.2019. године у 12,30 часова .

Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца Општинска управа Осечина, Карађорђева 78.

Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда.

Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати Комисији за јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на увид.

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 2(два) дана од дана од извршеног прегледа и стручне оцене понуда.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре закључења уговора.

Додатне информације се могу добити Милан Урошевић,Општинска управа Осечина, од 8,30 до 15,30 часова , 014/451-158, е-mail :soosecina@mts.rs, www.osecina.com

Scroll To Top