ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Одлука о додели уговора материјала за јавно осветљење
Одлука о додели уговора материјала за јавно осветљење

Одлука о додели уговора материјала за јавно осветљење

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина

Број ЈН: 404-10/2016

Број одлуке: 404-10/2016

Датум: 31.03.2016. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),начелник Општинске управе Осечина   доноси

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу’’Mak Trade Group’’ доо Ресник-Београд, Подавалска 2 Б, матични број 20016434, ПИБ 104165607, број 44 од 24.03.2016.године.

Образложење

Наручилац је дана 14.03.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. 404-10/2016, за јавну набавку: набавка материјала за јавно осветљење, добра,  а дана 14.03.2016. године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 6 понудa.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка мале вредности-добра.

Предмет јавне набавке је набавка материјала за јавно осветљење-добра.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 800.000,00 динара.

Одступања од плана набавке: /

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 6 понуђача:

 1. ”Флуоелектро” доо Ниш, Димитрија Туцовић бр.31, матични број 20015438, ПИБ 103799778
 2. ”Сомборелектро” доо Сомбор, Ади Ендре 27, матични број 08286523, ПИБ 100017369
 3. ”Унипром” Београд, Батајнички пут 3А, матични број 17141457, ПИБ 100014203
 4. ’’Mak Trade Group’’ доо Ресник-Београд, Подавалска 2 Б, матични број 20016434, ПИБ 104165607
 5. ”Феман” доо, Јагодина, Вихорска 1, матични број 07367619, ПИБ 101322472
 6. ”Фер партнер” доо Лозница, Марка Радуловића 78, матични број 17478109, ПИБ 102752610

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 6 (шест).

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 1. Понуђач ’’Mak Trade Group’’ доо Ресник-Београд понудио је 765.650,00 динара без ПДВ-а
 2. Понуђач ”Фер партнер” доо Лозница понудио је 887.985,00 динара без ПДВ-а
 3. Понуђач ”Феман” доо, Јагодина понудио је 901.610,00 динара без ПДВ-а
 4. Понуђач ”Сомборелектро” доо Сомбор понудио је 964.970,00 динара без ПДВ-а
 5. Понуђач ”Флуоелектро” доо Ниш понудио је 1.003.360,00 динара без ПДВ-а
 6. Понуђач ”Унипром” Београд понудио је 1.210.455,00 динара без ПДВ-а
 7. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача’’Mak Trade Group’’ доо Ресник-Београд, заведена под бројем 44,  и предложила наручиоцу његов избор.

 1. Подизвођач

Изабрани понуђач ће набавку извршити самостално.

 1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дане Крсмановић,председник, Величко Марковић члан и Жељко Андрић члан

Контакт: тел./факс 014/451-158,

 1. Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о

додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу понуђачу’’Mak Trade Group’’ доо Ресник-Београд, Подавалска 2 Б, матични број 20016434, ПИБ 104165607, број 44 од 24.03.2016.године

 

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  пет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top