ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавка канцеларијског материјала

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавка канцеларијског материјала

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-12/2020
Број одлуке: 404-12/2020
Датум: 02.03.2020. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Una Mega Shop ZTR из Ваљева, Владике Николаја 35/А, Лам.Б, матични број 63038202, ПИБ 107855381, у поступку јавне набавке : набавка канцеларијског материјала, понуда број 30 од 02.03.2020.године.

Образложење

Наручилац је дана 20.02.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењује, бр. 404-12/2020, за јавну набавку набавка канцеларијског материјала, добра, а дана 20.02.2020. године објавио је позив за подношење понуда на интернет страници Општинске управе Осечина и упутио на три адресе.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

1. Подаци о јавној набавци
Врста предмета јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује, добра.
Предмет јавне набавке је набавка канцеларијског материјала .
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 480.000,00 динара.
Одступања од плана набавке: /

2. Подаци о понуђачима
У поступку је учествовало 3 понуђача:
1. Una Mega Shop ZTR из Ваљева, Владике Николаја 35/А, Лам.Б, матични број 63038202,
ПИБ 107855381
2. ГрафитВа д.о.о. Ваљево, Карађорђева 118, матични број 21187640, ПИБ 109464964
3. IDACO 014 д.о.о. Ваљево, Нушићева 1, матични број 20630361, ПИБ 106556731

3.Подаци о одбијеним понудама
Укупан број поднетих понуда износи 3 (три).
Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: Понуде понуђача ГрафитВа д.о.о. Ваљево и IDACO 014 д.о.о. Ваљево су неблаговремене и као такви нису узете у разматрање.

4. Ранг листа понуђача
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:
1.Понуђач Una Mega Shop ZTR из Ваљева понудио је цену 455.400,00 динара без ПДВ-а

5. Најповољнија понуда
На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача Una Mega Shop ZTR из Ваљева, заведена под бројем 30, и предложила наручиоцу његов избор.
6. Подизвођач
Изабрани понуђач ће набавку извршити самостално.

7. Лице које спроводи поступак
Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дане Крсмановић председник, Комисије, Милан Петровић члан Комисије и Величко Марковић члан Комисије
Контакт: тел./факс 014/451-158,
Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Una Mega Shop ZTR из Ваљева, Владике Николаја 35/А, Лам.Б, матични број 63038202, ПИБ 107855381, понуда број 30 од 02.03.2020.године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top