ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавка тоталног хербицида за третирање јавних површина
ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавка тоталног хербицида за третирање јавних површина

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавка тоталног хербицида за третирање јавних површина

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-27/2018
Број одлуке: 404-27/2018
Датум: 17.08.2018. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе општине Осечина доноси

 ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

 УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “Агроинжењеринг ЖИС“ д.о.о. Ваљево, Златиборска бр.14, матични број 17181840, ПИБ 100076660, број 84 од 15.08.2018.године.

Образложење

Наручилац је дана 06.08.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењује, бр. 404-27/2018, за јавну набавку набавка тоталног хербицида за третирање јавних површина на територији општине Осечина, добра, а дана 07.08.2018. године објавио је позив за подношење понуда на интернет страници Општинске управе Осечина и послао поштом потенцијалним понуђачима на 4 адресе.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 2 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује-добра.

 Предмет јавне набавке је набавка тоталног хербицида за третирање јавних површина на територији општине Осечина, добра, ознака из општег речника јавних набавки: 24453000-хербициди

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 166.000,00 динара.

Одступања од плана набавке: /

 2. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 2 понуђача:

1. “Агроинжењеринг ЖИС“ д.о.о. Ваљево, Златиборска бр.14, матични број 17181840, ПИБ 100076660

2. “Агромаркет“ д.о.о. Крагујевац, Краљевачког батаљона 235/2 Дистрибутивни центар Ваљево, матични број 07593252, ПИБ 102135221

 3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 2 (две).

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 4. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

1. Понуђач “Агроинжењеринг ЖИС“ д.о.о. Ваљево понудио је цену 163.636,50 динара без ПДВ-а

2. Понуђач “Агромаркет“ д.о.о. Крагујевац, Дистрибутивни центар Ваљево понудио је цену 165.150,00 динара без ПДВ-а

5. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача“Агроинжењеринг ЖИС“ д.о.о. Ваљево, и предложила наручиоцу његов избор.

 6. Подизвођач

Изабрани понуђач ће набавку извршити самостално.

 7. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дане Крсмановић, председник, Величко Марковић члан и Сузана Глигорић члан

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о

додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу “Агроинжењеринг ЖИС“ д.о.о. Ваљево, број 84 од 15.08.2018.године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

  Милан Урошевић

Scroll To Top