ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКA О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”БРАЋА НЕДИЋ” У ОСЕЧИНИ

ОДЛУКA О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”БРАЋА НЕДИЋ” У ОСЕЧИНИ

Општина Осечина
Адреса: Карађорђева 78
Број: 404-92017
Датум:27.03.2018. године
Осечина

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Општина Осечина, као наручилац, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”БРАЋА НЕДИЋ” У ОСЕЧИНИ

број 404-9/2017 од 17.10.2017. године

1. Наручилац је одлучио  да  дозволи измену Уговора о извођењу грађевинских радова на инвестиционом одржавању објекта Основне школе ”Браћа Недић” у Осечина, број 404-9/2017 закључен дана 17.10.2017. године, и то члана 5. Уговора, тако да рок за завршетак радова уместо ”у року од 120 (стодвадесет) календарских дана” буде ”у року од 190 (стодеведесет) календарских дана” .

2. Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове одлуке је извођење грађевинских радова на инвестиционом одржавању објекта Основне школе ”Браћа Недић” у Осечина Ознака из општег речника набавке: 45262700 – адаптација зграда

3. Првобитни рок за завршетак радова је у року од рачунајући од 120 (стодвадесет) календарских дана дана увођења у посао.

4. Измењени рок за завршетак радова је у року од 190 (стодеведесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао

5. Разлог за измену уговора је Захтев извођача радова број 15/18 од 19.01.2018. године, којим извођач предлаже продужетак рока извођења радова због редовног одржавања школске наставе у току извођења радова, радови су извођени по фазама, због немогућности да се настава организује на неки други начин или у другом објекту а да је у посао уведен 27.11.2017. године. Предметни захтев примљен је прослеђен Канцеларији за управљање јавним улагањима, која је дала сагласност на исти .

6. Након разматрања достављеног захтева наручилац је оценио да је захтев основан и да су се стекли услови да се дозволи измена уговора, односно да су се стекли услови из члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама, којим је прописано да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у уговору о јавној набавци. С обзиром на то да у конкретном случају ради о објективним отежаним условима рада дозвољен је продужетак рока за завршетак радова у року од 190 (стодеведесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао

7. Основ за измену Уговора су члан 115.ст. 2. Закона о јавним набавкама, као и члан 20. Уговора о извођењу грађевинских радова на инвестиционом одржавању објекта Основне школе ”Браћа Недић” у Осечина којим је предвиђено да ће Наручилац дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче.

8. Анекс Уговора о извођењу грађевинских радова на инвестиционом одржавању

објекта Основне школе ”Браћа Недић” у Осечина, припремљен је у складу са овом Одлуком, биће закључен у року од пет  дана од дана објављивања ове одлуке.

9. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Scroll To Top