ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКA О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

ОДЛУКA О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Општинска управа Осечина
Адреса: Карађорђева 78
Број: 404-8/2020
Датум:11.06.2020. године
Осечина

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Општина Осечина, као наручилац, доноси
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
број 404-8/2020 од 02.04.2020. године

1. Наручилац је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци услуга снабдевања електричном енергијом, број 404-8/2020 закључен дана 02.04.2020. године, и то :
– члана 3. став 1. Уговора, тако што се уговорена вредност услуга које су
предмет уговора повећава за 228.045,55 динара без ПДВ-а, и износи 4.978.994,55 динара без ПДВ-а ( због повећања обима предмета набавке услед промене локације мерног места)
2. Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове одлуке услуга снабдевања електричном енергијом Ознака из општег речника набавке: 09310000- електрична енергија
3. Првобитна вредност Уговора износи 4.750.949,00 динара без ПДВ-а.
4. Измењена вредност Уговора је 4.978.994,55 динара без ПДВ-а.
5. Разлог за измену уговора је захтев Одељења за комунално стамбене послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, због промене локације мерних места и то:
– мерно место бр.5017195834 са зграде у власништву Црквене општине на најближи стуб
– мерно место бр.5017130430 са адресе Пилота Миленка Павловића бр.1 – корисника Народна библиотека Осечина на адресу Браће Недић бб
6. Након разматрања достављеног захтева наручилац је оценио да је захтев основан и да су се стекли услови да се дозволи измена уговора, односно да су се стекли услови из члана 115. став 1. Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да вредност уговора може повећати максимално до 5% , при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39.став 1. овог Закона, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној документацији и уговору о јавној набавци. Чланом 2. став 2. Уговора о снабдевању електричном енергијом предвиђено је да су уговорне стране сагласне да уколико Наручилац током трајања уговора постане корисник, односно власник новог мерног места, закључиће се Анекс уговора под истим условима испоруке регулисаним овим уговором.
7. Испорука електричне енергије на новим мерним местима за која је Наручилац дао сагласност, обрачунава се и плаћа по уговореним фиксним ценама и стварно испорученој количини електричне енергије. С обзиром на то да у конкретном случају вишкови услуге уговорени , тако да износ од 228.045,55 динара без ПДВ-а, колико износи вредност вишкова услуге, у односу на 4.750.949,00 динара без ПДВ-а, је 4,8% уговорене вредности и у границама прописаног ограничења.
8. Основ за измену Уговора су члан 115.ст. 1. Закона о јавним набавкама, као и члан 2.Уговора о испоруци електричне енергије којим је предвиђено да Наручилац доноси одлуку о измени Уговора ако Наручилац током трајања уговора постане корисник, односно власник новог мерног места, закључиће се Анекс уговора под истим условима испоруке регулисаним овим уговором, за чије је пружање услуге Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним ценама .
9. Анекс Уговора о испоруци електричне енергије, припремљен је у складу са овом Одлуком, биће закључен у року од пет дана од дана објављивања ове одлуке.
9. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних
набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Scroll To Top