ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА : Набавка материјала за јавно осветљење
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА : Набавка материјала за јавно осветљење

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА : Набавка материјала за јавно осветљење

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-11/2019
Број одлуке: 404-11/2019
Датум: 01.03.2019. године

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Mak Trade Group доо Београд, ул.Подавалска 2Б, матични број 20016434, ПИБ 104165607, у поступку јавне набавке: набавка материјала за јавно осветљење, понуда број 33 од 28.02.2019. године.

Образложење

Наручилац је дана 18.02.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. 404-11/2019, за јавну набавку : набавка материјала за јавно осветљење, добра, ознака из општег речника јавне набавке: 34928500 опрема за уличну расвету, а дана 18.02.2019. године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелo је 4(четири) понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка мале вредности-добра.

 Предмет јавне набавке је набавка материјала за јавно осветљење

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 1.000.000,00 динара.

Одступања од плана набавке: /

2. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 4 понуђача:

1.Електра систем д.о.о. Београд, Палмира Тољатија 5/III, матични број 06968139, ПИБ 100134496

2.Флуоелектро доо Ниш, ул. Димитрија Туцовића бр.31, матични број 20015438, ПИБ 103799778

3.Elecom sistem доо, Београд, ул. Владимира Поповића 26/3а, матични број 17233670, ПИБ 100012105

4.Mak Trade Group доо Београд, ул.Подавалска 2Б, матични број 20016434, ПИБ 104165607

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 4 (четири).

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

4. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

1. Понуђач Mak Trade Group доо Београд, понудио је цену у износу 916.590,00 дин. без ПДВ-а

2. Понуђач Elecom sistem доо Београд, понудио је цену у износу 934.450,00 дин. без ПДВ-а

3.Понуђач Флуоелектро доо Ниш, понудио је цену у износу 1.134.830,00 дин. без ПДВ-а

4. Понуђач Електра систем д.о.о. Београд, понудио је цену у износу 1.910.035,00 дин. без ПДВ-а

5. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача Mak Trade Group доо Београд, заведена под бројем 33, и предложила наручиоцу његов избор.

6. Подизвођач

Изабрани понуђач ће предметну услугу извршити самостално.

7. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дане Крсмановић председник, Величко Марковић члан и Душан Вучићевић члан

Контакт: тел./факс 014/451-158.

1. Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о

додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Mak Trade Group доо Београд, ул.Подавалска 2Б, матични број 20016434, ПИБ 104165607, понуда број 33 од 28.02.2019. године.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

  Милан Урошевић

Scroll To Top