ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Постављање светлосних соларних трептача

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Постављање светлосних соларних трептача

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-43/2019
Број одлуке: 404-43/2019
Датум:27.08.2019. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(набавка на коју се закон не примењује)

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, матични број 54616945, ПИБ 100152154, понуда бр.155, од 26.08.2019.године, у поступку јавне набавке постављање светлосних соларних трептача, добра – набавка на коју се закон не примењује.

Образложење

Наручилац је дана 19.08.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, добра, набавка на коју се закон не примењује,  постављање светлосних соларних трептача (ђаци на путу) , бр. 404-43/2019,  а дана 19.08.2019. године доставио позив  на 3 адресе.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 2 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

  1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује – добра.

Предмет јавне набавке је постављање светлосних соларних трептача (ђаци на путу) Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 208.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

  1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 2  понуђача:

  1. СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, матични број 54616945, ПИБ 100152154
  2. Марђо д.о.о. Ваљево, Синђелићева 48, матични број 20304448, ПИБ 105068756

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 2 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

  1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

  1. Понуђач СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча,понудио је цену у износу од 207.000,00 дин.без ПДВ-а
  2. Понуђач Марђо д.о.о. из Ваљева понудио је цену у износу од 300,00 динара без ПДВ-а
  3. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, бр. 155 од 26.08.2019. године и предложила наручиоцу њихов избор.

  1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

  1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић председник Комисије,  Величко Марковић  члан Комисије и Жељко Андрић  члан Комисије.

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели

уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча Космајска бр.8, матични број 54616945, ПИБ 100152154, понуда бр.155, од 26.08.2019.године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Милан Урошевић

 

Scroll To Top