ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКУ о додели уговора: Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме  и изградња котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ ”Браћа Недић”

ОДЛУКУ о додели уговора: Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме  и изградња котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ ”Браћа Недић”

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-29/2019
Број одлуке: 404-29/2019
Датум: 13.08.2019. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/21 и 68/15), председник општине Осечина доноси

 у отвореном поступку јавне набавке

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ :  Заједничка понуда: носилац посла :

– Energy Construction д.о.о. Београд, Хаџи Проданова бр.23/4, матични број 21424323, ПИБ 111088857,

чланови:

 1. Термомонт д.о.о Београд, Браће Недића бр.1, матични број 07729561, ПИБ 100290037
 2. Gilles Energie-und Umwelttechnik GmbH and CoKG, Koaserbauerstrasse 16, матични број FN 317217x, ПИБ ATU64471609
 3. Teming Electrotehnology д.о.о. Ниш, Цара Душана 90, матични број 20712597, ПИБ 106952327
 4. Porta Nova д.о.о. Београд, Милоја Павловића 15А, матични број 20981083, ПИБ 108348677
 5. Саша Милосављевић ПР BP Consulting, Крушевац, Станислава Закића 35, матични број 63374385, ПИБ 108324212

понуда бр. 144 од 01.08.2019. године.

Образложење

Наручилац је дана 13.06.2019. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке, бр. 404-29/2019, пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме  и изградња котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ ”Браћа Недић”, топловода и топлотних подстаница у Осечини по систему ”кључ у руке”, ознака из општег речника јавне набавке:

71320000 Услуге техничког пројектовања

44621200-1 Котлови

45331110-0 Радови на инсталацији котлова

44163120-7 Цеви за даљинско грејање

45231300-8 Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију

45231400-9 Радови на изградњи електроенергетских водова

45262700 – адаптација зграда;

а дана 27.06.2019. године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила и интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелa је 1 (једна) понуда.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуде и саставила извештај о истом.

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка, отворени поступак, радови.

Предмет јавне набавке је пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме  и изградња котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ ”Браћа Недић”, топловода и топлотних подстаница у Осечини по систему ”кључ у руке”.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 131.819.346,00 динара.

Одступања од плана набавке: Финансијска средства обезбеђена су у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намаене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите и спорта који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-3817/2016 од 08.04.2016. године, као и изменама и допунама наведеног програма које су усвојене Закључком 05 број:351-9644/2016 од 11.10.2016.године, Закључком 05 број: 351-562/2017-1 од 24.01.2017. године, Закључком 05 број: 351-8011/2018 од 28.08.2018.године и Закључком 05 број 351-1100/2019 од 07.02.2019. године.

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовао 1 (један)  понуђач:

 1. Заједничка понуда : носилац посла :

– Energy Construction д.о.о. Београд, Хаџи Проданова бр.23/4, матични број 21424323, ПИБ 111088857,

чланови:

1.Термомонт д.о.о Београд, Браће Недића бр.1, матични број 07729561, ПИБ

100290037

 1. Gilles Energie-und Umwelttechnik GmbH and CoKG, Koaserbauerstrasse 16, матични број FN 317217x, ПИБ ATU64471609
 2. Teming Electrotehnology д.о.о. Ниш, Цара Душана 90, матични број 20712597, ПИБ 106952327
 3. Porta Nova д.о.о. Београд, Милоја Павловића 15А, матични број 20981083, ПИБ 108348677
 4. Саша Милосављевић ПР BP Consulting, Крушевац, Станислава Закића 35, матични број 63374385, ПИБ 108324212

 

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 1.

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:није било одбијених понуда

По окончању поступка отварања понуда, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда у погледу испуњености услова и захтева зтражених конкурсном докунетацијом.

Понуда понуђача: заједничка понуда- носилац посла :

– Energy Construction д.о.о. Београд,

чланови:

– Термомонт д.о.о Београд, Gilles Energie-und Umwelttechnik GmbH and Cokg ,

– Teming Electrotehnology д.о.о. Ниш,

– Porta Nova д.о.о. Београд,

– Саша Милосављевић ПР BP Consulting, Крушевац, заведена под бројем 144

је прихватљива јер испуњава све услове и захтеве тражене конкурсном документацијом.

 

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је економски најповољнија понуда

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 

  Понуђена цена Посебан гарантни рок Техничко технолошке предности

степен корисности котла

 

укупно

 

заједничка понуда:

носилац посла :

– Energy Construction д.о.о. Београд,

чланови:

-Термомонт д.о.о Београд, -Gilles Energie-und Umwelttechnik GmbH and Cokg -Teming Electrotehnology д.о.о. Ниш,

-Porta Nova д.о.о. Београд,

-Саша Милосављевић ПР BP Consulting, Крушевац

70 20 10 100
 1. Најповољнија понуда

Комисија Наручиоца, после стручне оцене понуда, констатује да су се стекли услови из члана 107. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и да је најповољнија понуда понуђача:

Заједничка понуда- носилац посла :

– Energy Construction д.о.о. Београд, Хаџи Проданова бр.23/4, матични број 21424323, ПИБ 111088857,

чланови:

 1. Термомонт д.о.о Београд, Браће Недића бр.1, матични број 07729561, ПИБ 100290037
 2. Gilles Energie-und Umwelttechnik GmbH and CoKG, Koaserbauerstrasse 16, матични број FN 317217x, ПИБ ATU64471609
 3. Teming Electrotehnology д.о.о. Ниш, Цара Душана 90, матични број 20712597, ПИБ 106952327
 4. Porta Nova д.о.о. Београд, Милоја Павловића 15А, матични број 20981083, ПИБ 108348677
 5. Саша Милосављевић ПР BP Consulting, Крушевац, Станислава Закића 35, матични број 63374385, ПИБ 108324212

понуда бр.144 од 01.08.2019. године и предложио наручиоцу њихов избор.

 1. Подизвођач

Изабрани понуђач ће набавку извршити у складу са Споразумом групе понуђача о заједничком наступању и извршењу јавне набавке бр.404-29/2019 – пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме  и изградња котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ ”Браћа Недић”, топловода и топлотних подстаница у Осечини по систему ”кључ у руке”, бр.115/2019 од 31.07.2019.године

 1. Лице које спроводи поступак

Комисија за јавну набавку у саставу: Дане Крсмановић председник Комисије,  Снежана Милошевић заменик председника Комисије, Снежана Поповић члан Комисије, Владимир Јевтић заменик члана Комисије, Марија Степановић члан Комисије

 

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавну набавку  и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу:

Заједничка понуда – носилац посла :

– Energy Construction д.о.о. Београд, Хаџи Проданова бр.23/4, матични број 21424323, ПИБ 111088857,

чланови:

 1. Термомонт д.о.о Београд, Браће Недића бр.1, матични број 07729561, ПИБ 100290037
 2. Gilles Energie-und Umwelttechnik GmbH and CoKG, Koaserbauerstrasse 16, матични број FN 317217x, ПИБ ATU64471609
 3. Teming Electrotehnology д.о.о. Ниш, Цара Душана 90, матични број

20712597, ПИБ 106952327

 1. Porta Nova д.о.о. Београд, Милоја Павловића 15А, матични број 20981083, ПИБ 108348677
 2. Саша Милосављевић ПР BP Consulting, Крушевац, Станислава Закића 35, матични број 63374385, ПИБ 108324212

понуда бр.144 од 01.08.2019. године.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  десет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Драган Алексић

Scroll To Top