ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Уређење набавка садница за пошумњавање

Уређење набавка садница за пошумњавање

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-37/2019
Број одлуке: 404-37/2019
Датум:13.08.2019. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(набавка на коју се закон не примењује)

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ”Micelini” д.о.о. Ваљево , Рајковачка 17, матични број 06240178, ПИБ 10706240178, понуда бр.146, од 08.08.2019.године, у поступку јавне набавке уређење набавка садница за пошумњавање, добра – набавка на коју се закон не примењује.

Образложење

Наручилац је дана 01.08.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, добра, набавка на коју се закон не примењује,  набавка садница за пошумњавање, бр. 404-37/2019,  а дана 01.08.2019. године доставио позив  на 3 адресе.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује – добра.

Предмет јавне набавке је набавка сданица за пошумњавање.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 450.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 3  понуђача:

 1. Расадник ECO-NIMI Зрењанин, Првомајска 133, пољопривредно газдинство Слађане Ребић бр.801542025152
 2. ”Micelini” д.о.о. Ваљево , Рајковачка 17, матични број 06240178, ПИБ 10706240178
 3. Расадник ”Оморика” Сремчица, Породице Јосиповић бр.8, Сремчица, матични број 56493387, ПИБ 103262041

 

3.Подаци о одбијеним понудама

 Укупан број поднетих понуда износи 3 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 

 1. Понуђач ”Micelini” д.о.о. Ваљево, понудио је цену у износу од 449.500,00 дин.без ПДВ-а
 2. Понуђач ”Eco-Nimi” Зрењанин, понудио је цену у износу од 500.200,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)
 3. Понуђач Расадник ”Оморика” Сремчица понудио је цену у износу од 538.800,00 дин. без ПДВ-а

 

 1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача ”Micelini” д.о.о. Ваљево, бр. 146 од 08.08.2019. године и предложила наручиоцу њихов избор.

 1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

 1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић председник Комисије,  Душан Вучићевић  члан Комисије и Небојша Станојевић  члан Комисије.

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели

уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу ”Micelini” д.о.о. Ваљево , Рајковачка 17, матични број 06240178, ПИБ 10706240178, понуда бр.146, од 08.08.2019.године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top