ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Услуга стручног надзора изградње котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ ”Браћа Недић”

Услуга стручног надзора изградње котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ ”Браћа Недић”

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке мале вредности услуга стручног надзора изградње котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ ”Браћа Недић”, топловода и топлотних подстаница у Осечини, услуге, ознака из општег речника јавне набавке 71631000 услуге техничког надзора, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је  закључен уговор о јавној набавци:

број 404-44/ 2019 са понуђачем Конинг д.о.о. Нови Сад, Данила Киша бр.7, матични број 07866097, ПИБ 101616024

Процењена вредност јавне набавке износи  2.600.000,00  дин.без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 1 понуду.

Највиша понуђена цена 2.595.000,00 дин.без ПДВ-а а најнижа понуђена цена 2.595.000,00 дин.без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 03.09.2019. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 06.08.2019. године.

Уговор је закључен до примопредаје радова на изградњи котларнице.

Scroll To Top