ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Зонирање буке у насељеним местима Осечина и Пецка

Зонирање буке у насељеним местима Осечина и Пецка

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-45/2019
Број одлуке: 404-45/2019
Датум:25.10.2019. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу – заједничка понуда: Институт за безбедност и  сигурност на раду д.о.о.  Нови Сад, Косте Рацина бр.19, матични број 08775265, ПИБ 102291652, Саобраћајни институт  ЦИП д.о.о. Београд, Немањина 6/IV, матични број 07451342, ПИБ 100003172 и Институт за испитивање  материјала а.д Београд, Савски венац, Булевар Војводе Мишића 43, матични број 07008139, ПИБ 100223617 , бр.162 од 24.10.2019.године   у поступку јавне набавке мале вредности зонирање буке у насељеним местима Осечина и Пецка, услуге.

Образложење

Наручилац је дана 30.09.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, услуге,   зонирање буке у насељеним местима Осечина и Пецка, бр. 404-45/2019,  а дана 14.10.2019. године позив објавио на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.osecina.com .

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелa је 1 понудa.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке мале вредности – услуге.

Предмет јавне набавке је зонирање буке у насељеним местима Осечина и Пецка Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 416.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовао 1  понуђач:

 1. Заједничка понуда:
 • Институт за безбедност и  сигурност на раду д.о.о.  Нови Сад, Косте Рацина бр.19, матични број08775265, ПИБ 102291652
 • Саобраћајни институт  ЦИП д.о.о. Београд, Немањина 6/IV, матични број 07451342, ПИБ 100003172
 • Институт за испитивање материјала а.д Београд, Савски венац, Булевар Војводе Мишића 43, матични број 07008139, ПИБ 100223617

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 1 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 1. Понуђачи: Институт за безбедност и сигурност на раду д.о.о.  Нови Сад,

Саобраћајни институт  ЦИП д.о.о. Београд    и     Институт за испитивање  материјала а.д Београд   понудили су цену у износу од 416.000,00 дин.без ПДВ-а                                   

 1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача Институт за безбедност и  сигурност на раду д.о.о.  Нови Сад,  Саобраћајни институт  ЦИП д.о.о. Београд    и     Институт за испитивање  материјала а.д Београд , бр. 162 од 24.10.2019. године и предложила наручиоцу њихов избор.

 1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити у складу са Споразумом групе понуђача о подношењу заједничке понуде у поступку јавне набавке мале вредности зонирање буке у насељеним местима Осечина и Пецка  бр.01-2473/1 од 23.10.2019.године

 1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић председник Комисије,  Жељко Андрић  члан Комисије и Величко Марковић  члан Комисије.

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели

уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу – заједничка понуда: Институт за безбедност и  сигурност на раду д.о.о.  Нови Сад, Косте Рацина бр.19, матични број08775265, ПИБ 102291652, Саобраћајни институт  ЦИП д.о.о. Београд, Немањина 6/IV, матични број 07451342, ПИБ 100003172 и Институт за испитивање  материјала а.д Београд, Савски венац, Булевар Војводе Мишића 43, матични број 07008139, ПИБ 100223617 , бр.162 од 24.10.2019.године

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top