VESTI:
Početna / Author Archives: milan.petrovic

Author Archives: milan.petrovic

PLAN RADA INSPEKCIJA 2020

Plan rada 2020-Komunalna inspekcija Plan rada 2020-Komunalno-tržišna inspekcija Plan rada 2020-Saobraćajna inspekcija Read More »

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OSEČINA

REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA OSEČINA OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA Na osnovu člana 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (”Službeni glasnik RS” br.21/2016), člana 13. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, ... Read More »

Nacrt budžeta 2020

budzet 2020.-nacrt OBRAZLOŽENJE Pravni osnov za donošenje Odluke o budžetu opštine Osečina za 2020. godinu je član 43. Zakona o budžetskom sistemu (”Službeni glasnik RS”, br.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispravka, 108/2013,142/2014, 68/2015 – dr.zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 i 31/2019) i član 32. Zakona o lokalnoj ... Read More »

ODLUKU O DODELI UGOVORA: Radovi, izvođenje radova na izgradnji ulične rasvete u Osečini ( Ostružanjski put, Gunjaci-Simića brdo)

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-48/2019 Broj odluke: 404-48/2019 Datum:04.12.2019. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Fer partner Osečina, Cara Dušana br.32, matični ... Read More »

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI DOBARA-PROJEKTOVANJE, NABAVKA, ISPORUKA, MONTAŽA OPREME I IZGRADNJA KOTLARNICE NA DRVNU SEČKU U DVORIŠTU OŠ ”BRAĆA NEDIĆ”, TOPLOVODA I TOPLOTNIH PODSTANICA U OSEČINI PO SISTEMU ”KLJUČ U RUKE”

Opština Osečina Adresa: Karađorđeva 78 Broj: 404-29/2019 Datum:28.11.2019. godine Osečina Na osnovu člana 115. stav 5. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12, 14/15 i 68/15 ), Opština Osečina, kao naručilac,  donosi ODLUKU O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI DOBARA-PROJEKTOVANJE, NABAVKA, ISPORUKA, MONTAŽA OPREME I IZGRADNJA KOTLARNICE NA ... Read More »

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA: izvođenje radova na rekonstrukciji DZ Pecka

  izmena konkursne dokumentacije DZ REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA OSEČINA Opštinska uprava Broj:404-41/2019 Dana:06.12.2019. OSEČINA __________________ ________________ PREDMET: pojašnjenje konkursne dokumentacije U vezi sa zahtevom od 04.12.2019. godine za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku izvođenje radova na rekonstrukciji DZ Pecka dostavljamo vam sledeće: PITANJE: 1. Molimo vas za informaciju vezano ... Read More »

Izvođenje radova na izgradnji ulične rasvete u Osečini (Ostružanjski put, Gunjaci-Simića brdo)

konkursna dokumentacija Na osnovu čl.63.st.5.Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik RS br.124/12, 14/2015 i 68/2015) Komisija za javnu nabavku naručioca OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA Karađorđeva 78 objavljuje OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA (javna nabavka 404-48/2019) 1.Naziv  i adresa internet stranice naručioca: Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva  78, www.osecina.com Vrsta naručioca: ... Read More »

Zoniranje buke u naseljenim mestima Osečina i Pecka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke male vrednosti zoniranje buke u naseljenim mestima Osečina i Pecka, usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne ... Read More »

Nabavka nameštaja za salu Skupštine opštine,

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke na koju se zakon ne primenjuje, nabavka nameštaja za salu Skupštine opštine, dobra, naručilac je doneo ... Read More »

Podnošenje programa u oblasti sporta za 2019. godinu

Sportski savez Osečina Karađorđeva 78 14 253 Osečina Broj: 66-1-8/2019 Datum: 05.11.2019. godine Na osnovu člana 137. i člana 138. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“, br. 10/16), člana 2. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Osečina („Opštinski ... Read More »

Scroll To Top