ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Постављање  заштитне ограде на новоасфалтираним општинским путевима : ОДЛУКА о додели уговора
Постављање  заштитне ограде на новоасфалтираним општинским путевима : ОДЛУКА о додели уговора

Постављање  заштитне ограде на новоасфалтираним општинским путевима : ОДЛУКА о додели уговора

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина

Број ЈН: 11/2024

Број одлуке: 001144941 2024 06420 004 002 405 023

Датум: 11.04.2024. године

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), председник општине Осечина   доноси

ОДЛУКУ о додели уговора

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СР Антикор Сопот, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8,  у поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, бр. 001144941 2024 06420 004 002 405 023, постављање  заштитне ограде на новоасфалтираним општинским путевима, услуге, понуда бр. 15 од 03.04.2024. године.

Образложење

Наручилац је дана 26.03.2024. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењује постављање  заштитне ограде на новоасфалтираним општинским путевима бр. 001144941 2024 06420 004 002 405 023, доставио на три адресе и објавио на  интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуде спровела стручно оцењивање понуде и саставила извештај о истом.

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује, услуге.

Предмет јавне набавке је постављање  заштитне ограде на новоасфалтираним општинским путевима

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 833.333,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало две понуђача:

 1. СР Антикор Сопот, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, матични број 54616945, ПИБ 100152154
 2. Предузеће Марђо д.о.о. Ваљево, Синђелићева 48, матични број 20304448, ПИБ 105068756
 3. СЗР „Браварија Војкан“ , Војин Радојевић ПР, Ваљево, Петница бб

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3.

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 1. Понуђач СР Антикор Сопот, понудио је цену у износу 828.000,00 дин. без ПДВ-а
 2. Понуђач Марђо д.о.о. Ваљево, понудио је цену у износу 900.000,00 дин. без ПДВ-а
 3. Понуђач СЗР „Браварија Војкан“, Ваљево, Петница бб, понудио је цену у износу 1.020.000,00 дин. Без ПДВ-а

 

 1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача СР Антикор Сопот, понуда бр.15 од 03.04.2024. године и предложила наручиоцу њихов избор.

 1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

 1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, председник,   Величко Марковић  члан и Снежана Милошевић члан .

Контакт: тел./факс 014/451-158.

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу СР Антикор Сопот, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, понуда бр.15 од 03.04.2024. године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Никола Томић

Scroll To Top