ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Mонтажа саобраћајних знакова у насељу Јаловик: ОДЛУКA о додели уговора
Mонтажа саобраћајних знакова у насељу Јаловик: ОДЛУКA о додели уговора

Mонтажа саобраћајних знакова у насељу Јаловик: ОДЛУКA о додели уговора

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина
Број ЈН: 13/2024
Број одлуке: 001145005 2024 06420 004 002 405 023
Датум: 12.04.2024. године

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), председник општине Осечина   доноси

ОДЛУКУ о додели уговора

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СР Антикор Сопот, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8,  у поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, бр. 001145005 2024 06420 004 002 405 023, набавка и монтажа саобраћајних знакова у насељу Јаловик, услуге, понуда бр. 16 од 03.04.2024. године.

Образложење

Наручилац је дана 26.03.2024. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењује набавка и монтажа саобраћајних знакова у насељу Јаловик  бр. 001145005 2024 06420 004 002 405 023, доставио на три адресе и објавио на  интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуде спровела стручно оцењивање понуде и саставила извештај о истом.

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује, услуге.

Назив и ознака из општег речника 34928470-сигнализација

Предмет јавне набавке је набавка и монтажа саобраћајних знакова у насељу Јаловик.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 116.666,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало две понуђача:

 1. СР Антикор Сопот, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, матични број 54616945, ПИБ 100152154
 2. Предузеће Марђо д.о.о. Ваљево, Синђелићева 48, матични број 20304448, ПИБ 105068756
 3. СЗР „Браварија Војкан“ , Војин Радојевић ПР, Ваљево, Петница бб., матични број 60834105, ПИБ 105181278

 

 1. Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3.

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 1. Понуђач СР Антикор Сопот, понудио је цену у износу 110.700,00 дин. без ПДВ-а
 2. Понуђач Марђо д.о.о. Ваљево, понудио је цену у износу 120.800,00 дин. без ПДВ-а
 3. Понуђач СЗР „Браварија Војкан“, Ваљево, Петница бб, понудио је цену у износу 126.000,00 дин. без ПДВ-а
 1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача СР Антикор Сопот, понуда бр.16 од 03.04.2024. године и предложила наручиоцу њихов избор.

 1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

 1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, председник,   Величко Марковић  члан и Снежана Милошевић члан .

Контакт: тел./факс 014/451-158.

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу СР Антикор Сопот, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, понуда бр.16 од 03.04.2024. године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Никола Томић

Scroll To Top