VESTI:
Početna / javne rasprave

Arhiva iz : javne rasprave

 OBAVEŠTENJE – suzbijanje i uništavanje korovske biljke ambrozija

REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA OSEČINA OPŠTINSKA UPRAVA O S E Č I N A           OBAVEŠTENJE  U skladu sa Uredbom o merama za suzbijanje i uništavanje korovske biljke ambrozija – Ambrosia artemisiifolia L. (spp.), objavljenom u „Službenom glasniku RS“, br 69/2006., a zbog izrazite učestalosti ambrozije na širem području Opštine Osečina, u ... Read More »

Izveštaj o izvršenju budžeta prema građanima

Sa ciljem da doprinese podizanju nivoa informisanosti i uključenosti građana u upravljanje lokalnim finansijama, od sada možete pratiti izvršenje budžeta na mesečnom nivou. Najveća prednost samog Izveštaja jeste njegova prilagođenost građanima, jer su svi podaci prikazani na jednostavan i razumljiv način, kroz upotrebu grafikona i tabela radi lakšeg snalaženja. Opština ... Read More »

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Osečina za 2019

Na osnovu člana 42. Zakona o budžetskom sistemu (”Službeni glasnik RS”, br.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispravka, 108/2013,142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 95/2018), Opštinska uprava Osečina upućuje JAVNI POZIV građanima opštine                da se uključe u javnu raspravu o Nacrtu Odluke o budžetu opštine ... Read More »

ODBACUJE SE predlog kandidata Ozrena Pavić iz Plušca

Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“ br. 129/07, 34/2010- Odluka US i 54/2011) i na osnovu člana 50, 51. stav 1 Odluke o mesnim zajednicama („Opštinski službeni glasnik“, br. 2/09, 3/10), razmatrajući predlog kandidata za člana Saveta u MZ Plužac, broj 5/2018 od ... Read More »

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O PRVOM NACRTU STATUTA OPŠTINE OSEČINA

skupština opštine

JAVNI POZIV  ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O PRVOM NACRTU STATUTA  OPŠTINE OSEČINA  Na osnovu člana 5. Odluke o pristupanju izradi Statuta opštine Osečina i imenovanju Komisije za izradu nacrta Statuta („Opštinski službeni glasnik“, br.5/2018), predsednik Skupštine opštine Osečina obaveštava da će se javna rasprava (otvoreni sastanak) o prvom nacrtu ... Read More »

Prvi nacrt Statuta

skupština opštine

Na osnovu člana 4. Odluke o pristupanju izradi Statuta opštine Osečina i imenovanju komisije za izradu nacrta Statuta br.060-29-1/2018 od 2.08.2018.godine, Komisija za izradu nacrta Statuta je utvrdila i javno objavljuje prvi nacrt Statuta opštine Osečina. Pozivaju se pravna i fizička lica, organi, udruženja i organizacije da dostave Komisiji primedbe, ... Read More »

KODEKS PONAŠANJA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA OPŠTINE OSEČINA

Na osnovu člana 196. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ( „Sl.glasnik RS“ br. 21/2016 ), člana 32.stav 1. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi ( „Sl.glasnik RS“ br. 129/2007, 83/2014 – dr.zakon i 101/2016 – dr.zakon ), člana 38. Statuta opštine Osečina (”Opštinski službeni glasnik ... Read More »

Zahtev na saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu eksploatacije gline

Read More »

OBAVEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE INTEGRALNE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENJE I TRETMAN NEOPASNOG OTPADA – PLASTIČNA AMBALAŽA

Opštinska uprava Osečina, Odeljenje za komunalno – stambene poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine u skladu sa člana 69. Zakona o upravljanju otpada („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10 i 14/16) objavljuje OBAVEŠTENJE  O DONETOM REŠENJU ZA IZDAVANJE INTEGRALNE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENJE I TRETMAN NEOPASNOG OTPADA – PLASTIČNA AMBALAŽA ... Read More »

Plan rada Odeljenja za inspekcijske poslove za 2017.godinu

Gradjevinska inspekcija-Plan rada za 2017. godinu (docx) Gradjevinska inspekcija-Plan rada za 2017. godinu (pdf) Inspekcija za zastitu zivotne sredine-Plan rada za 2017.godinu (docx) Inspekcija za zastitu zivotne sredine-Plan rada za 2017.godinu (pdf) Komunalna inspekcija-plan rada za 2017.god. (docx) Komunalna inspekcija-plan rada za 2017.god. (pdf) Komunalno-trzisna inspekcija -Plan rada za 2017.godinu ... Read More »

Scroll To Top