ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ДОДЕЛA УГОВОРА: Набавка одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације

ДОДЕЛA УГОВОРА: Набавка одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-14/2019
Број одлуке: 404-14/2019
Датум: 14.03.2019. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СЗР “Зебра“ Козличић, Бранковина, матични број 55404836, ПИБ 101499063; понуда број 38 од 08.03.2019. године.

Образложење

Наручилац је дана 04.03.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењује, бр. 404-14/2019 за јавну набавку одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, услуге, ознака из општег речника јавне набавке: 34928470, а дана 04.03.2019. године позив за подношење понуда послат је на три адресе и објављен на интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелo је 3(три) понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује-услуге.

 Предмет јавне набавке је одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, услуге.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 458.000,00 динара.

Одступања од плана набавке: нема одступања од плана набавке

2. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало три понуђача:

1.Сава коп д.о.о. Ваљево, Браће Величковића 29, матични број 20561106, ПИБ 106236146

2.СЗТ Машинбраварска радња Крунић Слободан Ваљево, Рађево село бр.76, матични број 51248422, ПИБ 101493533

3.СЗР “Зебра“ Козличић, Бранковина, матични број 55404836, ПИБ 101499063

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3 (три).

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

4. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

1. Понуђач СЗР “Зебра“ Козличић, Бранковина, понудио је цену 456.060,00 дин.без ПДВ-а

2. Понуђач СЗТ Машинбраварска радња Крунић Слободан Ваљево, понудио је цену 533.620,00 дин. без ПДВ-а

3. Понуђач Сава коп д.о.о. Ваљево, понудио је цену 570.160,00 дин. без ПДВ-а

5. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача СЗР “Зебра“ Козличић, Бранковина, заведена под бројем 38, и предложила наручиоцу његов избор.

6. Подизвођач

Изабрани понуђач ће набавку извршити самостално.

7. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дане Крсмановић, председник, Величко Марковић члан и Жељко Андрић члан

Контакт: тел./факс 014/451-158.

1. Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о

додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу СЗР “Зебра“ Козличић, Бранковина, матични број 55404836, ПИБ 101499063; понуда број 38 од 08.03.2019. године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

  Милан Урошевић

Scroll To Top