ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка материјала за јавно осветљење

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка материјала за јавно осветљење

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку материјала за јавно осветљење, добра, ознака из општег речника јавне набавке: 34928500 – опрема за уличну расвету, број ЈН 404-11/2019, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-11/2019 са ’’Mak Trade Group’’ доо Ресник-Београд, Подавалска 2 Б, матични број 20016434, ПИБ 104165607.

Уговорена вредност јавне набавке износи до 916.590,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 4 понуде.

Највиша понуђена цена износи 1.910.035,00 динара без ПДВ-а, а најнижа износи 916.590,00 динара без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 01.03.2019. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 12.03.2019. године.

Уговор је закључен до 31.12.2019.године .

Scroll To Top