ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ДОДЕЛA УГОВОРА: Услуга одржавања јавног осветљења
ДОДЕЛA УГОВОРА: Услуга одржавања јавног осветљења

ДОДЕЛA УГОВОРА: Услуга одржавања јавног осветљења

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-15/2018
Број одлуке: 404-15/2018
Датум: 28.03.2018. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СЗР Фер партнер Осечина, Цара Душана

бр.32, матични број 60494592, ПИБ 104776980, у поступку јавне набавке: услуга одржавања јавног осветљења, набавка на коју се закон не примењује, понуда број 58 од 26.03.2018. године.

 

Образложење

Наручилац је дана 19.03.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне, набавке на коју се закон не примењује, бр. 404-15/2018, за јавну набавку : услуга одржавања јавног осветљења, а дана 19.03.2018. године доставио је позив за подношење понуда на три адресе

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелo је 3(три) понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује- услуге.

 Предмет јавне набавке је услуга одржавања јавног осветљења.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 416.000,00 динара.

Одступања од плана набавке: /

2. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 3 понуђача:

1. Бос пројект д.о.о. Ваљево, Браће Недић 13а , матични број 17025201, ПИБ 101492801

2. ЕХГ техника д.о.о. Лозница, Ђуре Јакшића 12, матични број 07983409, ПИБ 101196002

3. СЗР Фер партнер Осечина, Цара Душана 32, матични број 60494592, ПИБ 104776980

 

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3 (три).

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 

4. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

1. Понуђач СЗР Фер партнер Осечина, понудио је цену у износу 2.850,00 дин. без ПДВ-а (јединична цена)

2. Понуђач ЕХГ Техника доо Лозница, понудио је цену у износу 4.600,00 дин. без ПДВ-а (јединична цена)

 3.Понуђач Бос пројект доо Ваљево, понудио је цену у износу 5.160,00 дин. без ПДВ-а (јединична цена)

5. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача СЗР Фер партнер Осечина, заведена под бројем 58, и предложила наручиоцу његов избор.

6. Подизвођач

Изабрани понуђач ће предметну услугу извршити самостално.

7. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дане Крсмановић председник, Величко Марковић члан и Жељко Андрић члан

Контакт: тел./факс 014/451-158.

1. Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о

додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу СЗР Фер партнер Осечина, Цара Душана бр.32, матични број 60494592, ПИБ 104776980, понуда број 58 од 26.03.2018. године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

  Милан Урошевић

Scroll To Top