ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Изградња тротоара у улици П.Ј.Комирићанца у Осечини

Изградња тротоара у улици П.Ј.Комирићанца у Осечини

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина,
www.osecina.com
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке изградња тротоара у улици П.Ј.Комирићанца у Осечини ,
радови – набавка на коју се закон не примењује, број ЈН 404-37/2020, наручилац је
донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број
404-37/2020 са Предузећем за путеве Ваљево АД Ваљево, Милована Глишића 94,
матични број 07188994, ПИБ 101898873
Процењена вредност јавне набавке износи 2.950.000,00 динара без ПДВ-а.
а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена
цена.
Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.
Највиша понуђена цена износи 3.569.566,53 динара без ПДВ-а, а најнижа износи
2.299.304,03 динара без ПДВ-а
Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 23.11.2020 године.
Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 07.12.2020. године.
Уговор је закључен до 07.01.2021.године .

Scroll To Top