ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Набавка контејнера
Набавка контејнера

Набавка контејнера

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина
Број ЈН: 404-39/2020
Број одлуке: 404-39/2020
Датум:11.12.2020. године
На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 91/2019),
председник општине Осечина доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(набавка на коју се закон не примењује)

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу МНГ Пластик-Гогић доо Инђија,Краља Петра I
бр.227, матични број 08369623 ПИБ 101612478, понуда бр.81 од 09.12.2020.године, у
поступку јавне набавке набавка контејнера, добра– набавка на коју се закон не
примењује.

Образложење

Наручилац је дана 30.11.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке, добра, набавка на коју се закон не примењује, набавка контејнера бр. 404-
39/2020, а дана 30.11.2020. године доставио позив на 3 адресе.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 понуда.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање
понуда и саставила извештај о истом.

1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује – добра
Предмет јавне набавке је набавка контејнера
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 450.000,00 динара.
Одступања од плана набавке:нема одступања

2. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовао 1 понуђач:
1. МНГ Пластик-Гогић доо Инђија,Краља Петра I бр.227, матични број 08369623
ПИБ 101612478.

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 1 (једна) .
Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било
одбијених понуда

4. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена
цена.
Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:
1. Понуђач МНГ Пластик-Гогић доо Инђија, понудио је цену у износу од
358.000,00 дин.без ПДВ-а

5. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је
најповољнија понуда понуђача МНГ Пластик-Гогић доо, бр. 81 од 09.12.2020. године и
предложила наручиоцу њихов избор.

6. Подизвођач
Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.
7. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић
председник Комисије, Предраг Станисављевић члан Комисије и Снежана Милошевић
члан Комисије.
Контакт: тел./факс 014/451-158,
Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о
додели
уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу МНГ
Пластик-Гогић доо Инђија, Краља Петра I бр.227, матични број 08369623 ПИБ
101612478, понуда бр.81 од 09.12.2020.године
Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана
од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а
истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима
јавних набавки, у року од десет дана од дана објављивања исте на интернет страници
наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 214.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019).

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Никола Томић

Scroll To Top