ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Израда Стратегије развоја туризма општине Осечина са акционим планом 2019-2024
Израда Стратегије развоја туризма општине Осечина са акционим планом 2019-2024

Израда Стратегије развоја туризма општине Осечина са акционим планом 2019-2024

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Број:404-27/2019
Дана:05.06.2019.
ОСЕЧИНА

 _________________

________________

  ПРЕДМЕТ:   позив за достављање понуда

У вези са позивом за достављање понуда  у поступку јавне набавке на које се закон не примењује, набавка: израда Стратегије развоја туризма општине Осечина са акционим планом 2019-2024,  а према пројектном задатку у прилогу овог позива

Рок за достављање понуда до 13.06.2019. године до 12,30 часова а отварање истих је 13.06.2019. године у 12,45 часова.

С поштовањем,

                                                                    ОПШТИНА ОСЕЧИНА

                                                                          председник

                                                                      Драган Алексић

 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

 

 • Припрема и модерирање радионица са заинтересованим странама територије општине Осечина ( два дана о трошку понуђача) у циљу израде SWOT анализе, одређивања мисије, визије и циљева развоја туризма;
 • Креирање и обрада истраживачких упитника за процену тренутног стања туристичке понуде општине Осечина и прогнозе даљег развоја туристичких производа;
 • Теренски обилазак и упознавање са природним, културним и створеним ресурсима у циљу њихове туристичке валоризације (два дана по завршетку сваке од радионица)
 • Креирање резултата SWOT анализе са закључцима као саставним деловима Стратегије;
 • Тренутно стање и прогноза развоја туризма према туристичким производима општине Осечина на основу истраживачких упитника и других стратешких докумената општине (комбинација “Desk&Field“ истраживања);
 • Израда радне верзије Стратегије по фазама уз узајамно усаглашавање обе стране у трајању од 60 дана од дана потписивања уговора;
 • Јавна презентација завршног документа у Осечини по договору са Наручиоцем.

Методологија израде Стратегије развоја туризма општине Осечина са акционим планом 2019-2024 мора бити усклађена са националним и европским стратешким документима и представљати базични документ на који се позива приликом конкурисања за националне, ЕУ фондове и остале међународне фондове и донације намењене одрживом економском развоју, а посебно развоју туризма.

Главна поглавља Стратегије развоја туризма општине Осечина са акционим планом 2019-2024 су:

 1. Увод
 2. Методологија
 3. Ситуациона анализа
 4. SWOT анализа
 5. Визија, мисија и циљеви развоја туризма општине Осечина 2019-2024
 6. Постојећи потенцијали, туристички производи на територији општине Осечина
 7. Испитивање туристичке понуде и туристичке тражње на територији општине Осечина
 8. Формулисање одговарајућих маркетиншких стратегија (сегментација тржишта, диференцијација производа и профилисања имиџа)
 9. Закључак
 10. Акциони план

Рок за извршење услуге је максимално 90 дана календарских  дана од дана закључења уговора

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ: Општина Осечина

Осечина, Карађорђева 78

Датум: 05.06.2019.г.

E-mail: soosecina@mts.rs

Тел: 014/451-158

  

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број 404-27/2019  од 05.06.2019.г.

 ПОНУДА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ 2019-2024

Предмет: ИЗРАДА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА  ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ 2019-2024

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача  

 

Адреса понуђача  

 

Матични број понуђача  

 

Порески идентификациони број (ПИБ)  

 

Број личне карте (ако је понуђач физичко лице)  
Име особе за контакт

 

 
Електонска адреса понуђача (E-mail)

 

 
Телефон

 

 
 

Телефакс

 
Број рачуна понуђача и назив банке

 

 
Лице овлашћено за  потписиовање уговора

 

 

 

ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

ИЗРАДА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ 2019-2024

 

Укупна цена без ПДВ-а

 
 

Износ ПДВ-а

 
 

Укупна цена  са ПДВ-ом

 
 

Начин и услови плаћања

По испостављању фактуре након достављања

СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА  ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ 2019-2024 (у року до 45 дана)

Рок важења понуде:

(минимално 30 дана)

______ календарских дана
Рок реализације:

(максимално 90 дана)

______ календарских дана
 

Место реализације

Општина Осечина

 

 

Место: _____________                                                                     ______________________

име и презиме овлашћеног

лица

Датум: ______________                    М.П                                       _____________________

потпис

 

Scroll To Top