ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Израда техничке контроле пројекта за пречишћавање отпадних вода
Израда техничке контроле пројекта за пречишћавање отпадних вода

Израда техничке контроле пројекта за пречишћавање отпадних вода

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке израда техничке контроле пројекта за пречишћавање отпадних вода, услуге, ознака из општег речника јавне набавке: 71000000-архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге, набавка на коју се закон не примењује, број ЈН 404-33/2018, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-33/2018 са понуђачем ХГ “Хидро група“ д.о.о. Београд, Булевар Михаила Пупина бр.10/z/p.p.8 , матични број: 20263644, ПИБ 104887158

Уговорена вредност јавне набавке износи 290.000,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена износи 390.000,00 динара, а најнижа износи 290.000,00 динара

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 28.12.2018. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 14.01.2019. године.

Уговор је закључен до примопредаје техничке документације.

Scroll To Top