ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Набавка сигурносних седишта за новорођену децу у 2019. години
Набавка сигурносних седишта за новорођену децу у 2019. години

Набавка сигурносних седишта за новорођену децу у 2019. години

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина
Број ЈН: 404-2/2019
Број одлуке: 404-2/2019
Датум:18.01.2019. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(набавка на коју се закон не примењује)

1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу понуђачу “Кобиг“ д.о.о. Београд, Народних хероја бр.41б/27, матични број 06180647, ПИБ 100829254, понуда бр.2 од 10.01.2019. године, у поступку јавне набавке набавка сигурносних седишта за новорођену децу у 2019. години, добра – набавка на коју се закон не примењује.

Образложење

Наручилац је дана 09.01.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, добра, набавка сигурностних седишта за новорођену децу у 2019. години бр. 404-2/2019, а дана 10.01.2019. године доставио позив на 3 адресе.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

  1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује, добра

Предмет јавне набавке је набавка сигурносних седишта за новорођену децу у 2019. години.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 480.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

  1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 3 понуђача:

  1. “Кобиг“ д.о.о. Београд, Народних хероја бр.41б/27, матични број, матични број 06180647, ПИБ 100829254

2.Una Mega Shop STR Ваљево, Владике Николаја 35/А ламела Б, матични број 63038202, ПИБ 107855381

3.Аквамарин студио д.о.о. Београд, Господар Јованова бр.6, матични број 20972629, ПИБ 108304936

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

  1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

  1. Понуђач“Кобиг“ д.о.о. Београд понудио је цену у износу од 472.000,00 дин. без ПДВ-а
  2. Понуђач Una Mega Shop STR Ваљево понудио је цену у износу од 480.000,00 дин. без ПДВ-а
  3. Понуђач “Аквамарин студио“д.о.о. Београд понудио је цену у износу од 500.000,00 дин. без ПДВ-а
  1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача “Кобиг“ д.о.о. Београд и предложила наручиоцу њихов избор.

  1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

  1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић председник Комисије, величко Марковић члан Комисије и Сузана Глигорић члан Комисије.

Контакт: тел./факс 014/451-158.

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели

уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу “Кобиг“ д.о.о. Београд, Народних хероја бр.41б/27, матични број 06180647, ПИБ 100829254, понуда бр.2 од 10.01.2019. године

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top