ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Набавка горива коришћењем дебитне картице за гориво
Набавка горива коришћењем дебитне картице за гориво

Набавка горива коришћењем дебитне картице за гориво

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ   konkursna-gorivo(doc)    konkursna-gorivo(pdf)

Назив наручиоца: Општинска управа Осечина
Адреса Наручиоца: Осечина,Карађорђева 78
Интернет страница наручиоца: www.osecina.com

 

Врста наручиоца: Орган локалне самоуправе
Врста поступка јавне набавке:  јавна набавка мале вредности број

404 – 4/2019

Врста предмета: добра
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке је набавка горива коришћењем дебитне картице за гориво за потребе коришћења службених возила Општинске управе Осечина, по општем речнику набавки 09100000 – Горива

 

Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда:

Цена – 70 пондера

Број бензинских станица на територији Републике Србије – 30 пондера

Укупно: 100 пондера

У случају да после оцењивања понуда две исправне и самосталне понуде остваре једнак број бодова наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача који има већи број пондера на основу критеријума цене.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација преузима се са Портала јавних набавки и са интернет странице наручиоца: www.osecina.com

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се подносе непосредно или путем поште. Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.

Понуда се доставља у писаном облику на српском језику, у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуде се достављају на адресу Општинска управа Осечина, Карађорђева 78 са назнаком «Понуда за јавну набавку горива коришћењем дебитне картице за гориво за потребе коришћења службених возила Општинске управе Осечина, по општем речнику набавки 09100000 – Горива, ЈН бр. 404-4/2019 – НЕ ОТВАРАТИ» -Општинска управа Осечина, Карађорђева 78

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса и телефон понуђача.

Рок за подношење понуде истиче 04.02.2019. године у 13,00 часова.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа. Наручилац ће по окончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено. Понуђач може да поднесе само једну понуду

 

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 04.02.2019.године са почетком у 13,30 часова, на адреси Наручиоца: Општинска управа Осечина,Карађорђева 78.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење (потписано и оверено печатом) за учествовање у отварању понуда.

 

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 2 дана од дана јавног отварања понуда.

 

Лице за контакт: Милан Урошевић, 014/451-158

 

Scroll To Top