ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Израда техничке контроле пројекта за пречишћавање отпадних вода
Израда техничке контроле пројекта за пречишћавање отпадних вода

Израда техничке контроле пројекта за пречишћавање отпадних вода

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-33/2018
Број одлуке: 404-33/2018
Датум: 28.12.2018. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ХГ “Хидро група“ д.о.о Београд, Булевар Михаила Пупина 10z/I/p.p.8, ПИБ 104887158, матични број 20263644, понуда бр.109 од 26.12.2018. године, у поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, услуге, израда техничке контроле пројекта за пречишћавање отпадних вода

Образложење

Наручилац је дана 21.12.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, услуге, израда техничке контроле пројекта за пречишћавање отпадних вода, ознака из општег речника јавне набавке: 71000000-архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге, бр. 404-33/2018, а дана 21.12.2018. године позив за достављање понуда достављен је мејлом на три адресе и објављен на интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује, услуге.

Предмет јавне набавке је израда техничке контроле пројекта за пречишћавање отпадних вода

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 290.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 3 понуђача:

1.ХГ “Хидро група“ д.о.о Београд, Булевар Михаила Пупина 10z/I/p.p.8, ПИБ 104887158, матични број 20263644

 1. “Инкопројект консалтинг“ Лесковац, Сергеја Димитријевића бр.22, ПИБ 109746772, матични број 64400096
 2. “Шумадијапројект“ д.о.о. Параћин, Војводе Мишића бр.29/9, ПИБ 103610012, матични број 17614827

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 1. Понуђач ХГ “Хидро група“ д.о.о Београд понудио је цену у износу од 290.000,00 динара без ПДВ-а
 2. Понуђач “Шумадијапројект“ д.о.о. Параћин понудио је цену у износу од 350.000,00 динара без ПДВ-а
 3. Понуђач . “Инкопројект консалтинг“ Лесковац понудио је цену у износу од 390.000,00 динара без ПДВ-а
 4. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда ХГ “Хидро група“ д.о.о Београд, и предложила наручиоцу њихов избор.

 1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

 1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић председник Комисије, Жељко Андрић члан Комисије и Драган Андрић члан Комисије.

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели

уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу ХГ “Хидро група“ д.о.о Београд, Булевар Михаила Пупина 10z/I/p.p.8, ПИБ 104887158, матични број 20263644, понуда бр.109 од 26.12.2018. године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top