ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Одлука о додели уговара у поступку јавне набавке Народна Библиотека
Одлука о додели уговара у поступку јавне набавке Народна Библиотека

Одлука о додели уговара у поступку јавне набавке Народна Библиотека

Одлука 1

Одлука 2

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Народна библиотека Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке израда техничке документације за адаптацију Дома културе у Осечини – идејни пројекат и пројекат за извођење, услуге, ознака из општег речника јавне набавке: 71000000-архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге, набавка на коју се закон не примењује, број ЈН 110/2018, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 110-6/2018 са понуђачем “Урбанпројект “ д.o.o. Чачак, ул. Жупана Страцимира бр 35/III , матични број: 07167571, ПИБ 102115543

Уговорена вредност јавне набавке износи 495.000,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена износи 500.000,00 динара, а најнижа износи 495.000,00 динара

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 24.12.2018. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 25.12.2018. године.

Уговор је закључен до примопредаје предметних пројеката.

Scroll To Top