ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Извођење радова на изградњи уличне расвете у Осечини (Остружањски пут, Гуњаци-Симића брдо)

Извођење радова на изградњи уличне расвете у Осечини (Остружањски пут, Гуњаци-Симића брдо)

konkursna dokumentacija

На основу чл.63.ст.5.Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку наручиоца

ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА

Карађорђева 78

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

(јавна набавка 404-48/2019)

1.Назив  и адреса интернет странице наручиоца: Општинска управа Осечина, Карађорђева  78, www.osecina.com

 1. Врста наручиоца: орган јединице локалне самоуправе

3.Врста поступка јавне набавке : јавна набавка мале вредности

4.Продужење рока за подношење понуда

5.Предмет јавне набавке : Извођење радова на изградњи уличне расвете у Осечини (Остружањски пут, Гуњаци-Симића брдо), радови, ознака из општег речника јавне набавке:  45311000-Радови на постављању            електричних инсталација и електро-монтажни радови ; 45316100 – Инсталација спољне расвете

6.Датум објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки :  19.11.2019.године.

7.Датум објављивања обавештења о продужењу рока на порталу јавних набавки: 25.11.2019.године.

8.Разлог за продужење рока : измене и допуне конкурсне докуметације

Време подношења понуда (нови рок)

Рок за подношење понуда   до 03.12.2019.године  до 12,00 часова.

9.Начин преузимања конкурсне документације : конкурсна документација се може преузети непосредно на адреси наручиоца, односно у електронској форми на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs  као и на интернет страници наручиоца www.osecina.com.

10.Начин подношења понуде: Понуђач је дужан да понуду поднесе до 03.12.2019.године до 12,00 часова, у затвореној коверти на адресу Општинска управа Осечина, Карађорђева 78, Осечина са назнаком “Понуда за јавну набавку број 404-48/2019- Извођење радова на изградњи уличне расвете у Осечини (Остружањски пут, Гуњаци-Симића брдо), радови,–НЕ ОТВАРАТИ“

Понуђач на полеђини коверте назначава назив, адресу, телефон и контакт особу, а на лицу коверте ставља заводни печат са бројем и датумом понуде.

11.Место, време и начин отварања понуде: јавно отварање понуда ће се обавити дана 03.12.2019. године са почетком у  12,30  часова у просторијама Општинске управе Осечина, Карађорђева 78 уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача.

Представници понуђача достављају овлашћење за заступање које мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписом одговорног лица понуђача.

Понуда достављена по истеку рока за подношење понуда, сматраће се  неблаговременом. Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања Наручилац ће је вратити Понуђачу, уз повратницу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

12.Наручилац ће донети одлуку у вези са овом јавном набавком у року од 10 дана од дана извршеног прегледа и стручне оцене понуда.

13.Особа за контакт : Величко Марковић  или Милан Урошевић 014/451-158 , e-mail:soosecina@mts.rs

  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Општинска управа
Број:404-48/2019
Дана:25.11.2019.

ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ:  појашњење конкурсне документације

У  вези са захтевом од 22.11.2019. године за појашњење конкурсне документације за јавну набавку извођење радова на изградњи уличне расвете у Осечини ( Остружањски пут, Гуњаци-Симића брдо) достављамо вам следеће:

ПИТАЊЕ:

 1. Наручилац је у појашњењима навео да прихвата сугестију заинтересованог лица и да ће изменити конкурсну документацију и захтевати достављање документације за светиљке. У измени документације наручилац наводи да уколико се нуди сличан тип светиљке потребно је доставити одговарајуће доказе. На овај начин није испоштовано начело једнакости понуђача јер чиме понуђачи који нуде баш тражени тип светиљке доказују да су исти и понудили? Да би сви понуђачи били у једнаком положају онда наручилац мора тражити достављање документације без обзира да ли се нуди исти или одговарајући тип.

ОДГОВОР: наручилац поседује тражене атесте за наведени тип светиљке из разлога

што су исте уграђиване код наручиоца и по закону не може да тражи

документацију коју већ поседује.

 1. ПИТАЊЕ:

На питање потенцијалног понуђача да у предмеру радова нигде није наведено којим типом и пресеком кабла се ожицавају светиљке наручилац одговара да је одговор у питању под редним бројем 1. односно у обиласку локације. Обилазак локације нема никакве везе са каблом који ожицавају светиљке. Молимо дајте податак који тип и пресек кабла треба понудити за ожицавање светиљки и одредите позицију у предмеру за исти.

ОДГОВОР: напојни кабал између постављених темеља и анкера је већ урађен па је због тога у конкурсној документацији обилазак терена  наведен као додатни услов, да би се потенцијални понуђачи уверили на лицу места у све услове градње како би припремили адекватну понуду обзиром да је велики део радова већ одрађен на предметним локацијама и то инвестицијом ЈП Путева Србије. Из напред наведених разлога сматрамо да није могуће поднети адекватну понуду без непосредног увида на терен у врсту и количину изведених радова, што је у логичкој вези са предметом јавне набавке и не дискриминише понуђаче.

 1. ПИТАЊЕ:

На јасно питање потенцијалног понуђача да наручилац нема никаквог оправданог разлога да не дозволи и светиљку са протектором од стакла, наручилац одговара да прихвата сугестију, значи прихвата и светиљку са стаклом али у измени документације то не наводи.

ОДГОВОР: извршиће се измена конкурсне документације

 1. ПИТАЊЕ:Наручилац остаје при обиласку локације иако му је указано да Републичка комисија у бројним решењима констатује да обилазак може бити само могућност али не и обавеза. Подсећамо наручиоца да чл.76. ЗЈН, обилазак локације није обухваћен као додатни услов, те исти не може бити основ за одбијање понуде у складу са чл.106. ЗЈН о чему сведочи и решење Комисије 4-00-1085/2016, као и решењем 4-00-85/2016. Уколико наручилац не измени овај услов, бићемо принуђени да уложимо захтев за заштиту права.

ОДГОВОР: чланом 76. став 6. ЗЈН прописано је да одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке. Обзиром да је велики део радова већ одрађен на предметним локацијама и то инвестицијом ЈП Путева Србије. Из напред наведених разлога сматрамо да није могуће поднети адекватну понуду без непосредног увида на терен у врсту и количину изведених радова, јер ће се на тај начин понуђачу олакшати  припрема понуде и одређивање цене својих радова и у логичкој вези је са предметом јавне набавке и не дискриминише понуђаче јер сврха обиласка терена јесте упознавање понуђача са условима у којима ће извршавати уговор и који су важни за сваког понуђача појединачно.

Треба напоменути да Решење Републичке комисије за заштиту права број 4-00-85/2016 од 15.03.2016. године, на који се позивате, не може бити адекватно примењиво у овом случају, имајући у виду да наручилац у конкурсној документацији омогућава обилазак локације у тренутку када то понуђачу одговара до последњег дана подношења понуда, те да није повредио начело једнакости понуђача, што је дефинисано чланом 12 ЗЈН нити је вршио дискриминацију понуђача, што је дефинисано чланом 76. став 6. ЗЈН, као што је то учињено у случају на које се дато Решење односи.

 1. ПИТАЊЕ: Везано за питање у вези темеља за стубове, ако су исти већ урађени у склопу инвестиције ЈП Путеви Србије онда наручилац као примарни корисник мора имати податак о димензијама темеља и исти учинити јавно доступним а не да условљава понуђаче да иду у обилазак локације и сами премере темеље. Наручилац је изменио документацију 22.11.2019.године дакле мање од 8 дана од рока предвиђеног за подношење понуда. Како изменом захтева достављање документације за понуђене светиљке а како је документација обимног садржаја потребно је додатно време да би се прикупила од произвођача. У складу са чланом 63 ЗЈН наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда уколико измени или допуни документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда.

ОДГОВОР: У склопу инвестиција Републике Србије односно ЈП “Путеви Србије“ нису урађени само темељи за стубове већ и анкери и постављен је напојни кабал, а податке о изведеним радовима не можемо учинити јавно доступним обзиром да немамо податке о истим.

Обавештење о продужењу рока биће објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

С поштовањем

Општинска управа Осечина
начелник
Милан Урошевић

 

На основу чл.63.Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015, 68/2015), начелник Општинске управе  Осечина доноси

О Д Л У К У

о изменама и допунама  конкурсне документације

I У конкурсној документацији јавне набавке мале вредности извођење радова на изградњи уличне расвете у Осечини (Остружањски пут, Гуњаци – Симића брдо), бр.404-48/2019 врши се измена и допуна конкурсне документације и то:

 • на страни 31. конкурсне документације у делу Предмер и предрачун радова Гуњаци – Симића брдо у тачки 1. иза речи “протектор од поликарбоната“ брише се тачка и додају се речи: “ или протектор од стакла“.

II Одлуку објавити на порталу јавних набавки и интернет страници

Општинска управа   Осечина
начелник
Милан Урошевић

На основу чл.63.Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015, 68/2015), начелник Општинске управе  Осечина доноси

О Д Л У К У о изменама и допунама  конкурсне документације

I У конкурсној документацији јавне набавке мале вредности извођење радова на изградњи уличне расвете у Осечини (Остружањски пут, Гуњаци – Симића брдо), бр.404-48/2019 врши се измена и допуна конкурсне документације и то:

 • на страни 31. конкурсне документације у делу Предмер и предрачун, иза табеле рекапитулација додају се речи :

“напомена: да понуђачи, уколико достављају сличан тип, уз понуду доставе одговарајуће доказе (атесте, сертификате, тест репорти и сл.) а у вези са предмером и предрачуном радова Остружањски пут за тачке 1., 2. и 3. и  предмером и предрачуном радова Гуњаци –Симића брдо за тачку 1. којима доказују да понуђено задовољава техничке карактеристике тражене конкурсном документацијом .“

II Одлуку објавити на порталу јавних набавки и интернет страници

Општинска управа   Осечина
                                                                                     начелник
                                                                                     Милан Урошевић

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Општинска управа
Број:404-48/2019
Дана:22.11.2019.
ОСЕЧИНА

 ПРЕДМЕТ:  појашњење конкурсне документације

У  вези са захтевом од 20.11.2019. године за појашњење конкурсне документације за јавну набавку извођење радова на изградњи уличне расвете у Осечини ( Остружањски пут, Гуњаци-Симића брдо) достављамо вам следеће:

ПИТАЊЕ:

 1. Наручилац је у конкурсној документацији дефинисао да је обилазак локације и увид у пројектну документацију обавезан за понуђаче и да уз понуду треба да доставе образац 17 као доказ о обиласку локације и извршеном увиду.

Обавештавамо наручиоца да је Републичка комисија у својим многобројним решењима констатовала да је обилазак локације непотребан и дискриминаторски услов. Захтевамо да исти избришете или да исти предвидите као могућност (не као и обавезу заинтересованог лица). С обзиром да обилазак локације није додатни услов, сходно члану 76 ЗЈН, не може представљати услов основ за одбацивање понуде, уједно, имајући у виду чл.12. став 2. ЗЈН, као и члан 9. став 2. који предвиђа обавезу наручиоца, да се поступак спроводи са што мање утрошка времена и средстава, обилазак локације не сме бити обавезујући услов

( посебно јер и није услов из чланова 75. и 76. ЗЈН) већ могућност за оне понуђаче којима је од значаја креирање понуде. Такође наручилац објавом на Порталу Н може учинити доступним пројектну документацију.

ОДГОВОР: у конкурсној документацији обилазак терена је наведен као додатни услов, а потребно је да потенцијални понуђачи обиђу локацију и да се на лицу места увере у све услове градње како би припремили адекватну понуду обзиром да је велики део радова већ одрађен на предметним локацијама и то инвестицијом ЈП Путева Србије што је истовремено и одговор на ваше треће и четврто питање. Из напред наведених разлога није могуће поднети адекватну понуду без непосредног увида на терен у врсту и количину изведених радова.

 1. ПИТАЊЕ:

У предмеру и предрачуну радова наручилац је дао техничке карактеристике светиљки и то битне карактеристике као што су боја светлости, светлосни флукс, трајност LED извора, IP заштита,  IK заштита и слично. Како би наручилац испоштовао начело једнакости понуђача и омогућио једнак положај свим понуђачима у свим фазама понуде, потребно је да измените конкурсну документацију и захтеве понуђача да уз понуду доставе одговарајуће доказе (атести, сертификати, тест репорти и сл.) којима ће доказати да понуђене светиљке задовољавају техничке карактеристике тражене конкурсном документацијом.

ОДГОВОР: предмером и предрачуном испоштовно је начело једнакости и омогућен једнак положај свим понуђачима обзиром да је у  предмеру уз наведени  тип назначено и слично.

Прихватамо вашу сугестију да понуђачи уз понуду доставе одговарајуће доказе (атесте, сертификате, тест репорти и сл.) и у вези са тим извршиће се измена конкурсне документације.

 1. ПИТАЊЕ:

У предмеру радова за локацију Остружањски пут потребно је понудити 15 комада стубова јавне расвете комплетно монтираних на постављене анкере. Везано за наведену позицију потребно је да појасните и евентуално дефинишете додатне позиције :

 • Ко врши ископ рупе и израду темеља за стуб јавне расвете с обзиром да у предмеру радова нема позиције која се односи на те радове?
 • Ко врши уградњу анкера с обзиром да се исти уграђују приликом израде темеља?

ОДГОВОР: одговор у питању под ред.бр.1

 1. ПИТАЊЕ:У предмеру радова нигде није наведено којим типом и пресеком кабла се ожицавају светиљке. Потребно је дефинишите.

ОДГОВОР: одговор у питању под ред.бр.1

 1. ПИТАЊЕ: У предмеру радова на локацији Гуњаци Симића брдо тражена је светиљка слична типу OPALO 1 са протектором од поликарбоната. Наручилац је на овај начин ограничио конкуренцију, јер нема никаквог оправданог разлога да не дозволи и светиљку која је са протектором од стакла, а нарочито имајући у виду да стакло не матира. Захтевамо измену документације.

ОДГОВОР: предмером и предрачуном испоштовно је начело једнакости и омогућен једнак положај свим понуђачима обзиром да је у  предмеру уз наведени  тип назначено и слично.

Прихватамо вашу сугестију да понуђачи уз понуду доставе одговарајуће доказе (атесте, сертификате, тест репорти и сл.) и у вези са тим извршиће се измена конкурсне документације.

С поштовањем
Општинска управа Осечина
начелник

 Милан Урошевић

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 На основу члана 31. и 39. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС“, бр. 86/2015 и 41/2019) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 404-48/2019 од 19.11.2019. године, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА Осечина
Адреса наручиоца: Карађорђева 78
Интернет страница наручиоца: www.osecina.com
Е-mail адреса наручиоца: soosecina@mts.rs ; vema60@gmail.com
Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Набавка радова
 

 

Кратак опис предмета набавке:

 извођење радова на изградњи уличне расвете у Осечини (Остружањски пут, Гуњаци-Симића брдо)
 

 

Ознака предмета набавке:

Ознака из класификације делатности односно назив и

ознака из општег речника набавке:

45311000    –    Радови  на   постављању    електричних инсталација и електро-монтажни радови

45316100 – Инсталација спољне расвете

Конкурсну документацију понуђачи могу преузети на један од начина:

 • лично/непосредно у просторијама наручиоца у Осечини, ул. Карађорђева 78, зграда Општинске управе, сваким радним даном у времену од 7,30 – 15,30 часова све до истека рока за достављање понуда,
 • са сајта Портала за јавне набавке као и
 • са сајта наручиоца osecina.com
 • поштом или курирском службом. Понуђачима који упуте захтев наручиоцу за достављање конкурсне документације поштом или курирском службом документација ће у овом случају бити послата најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева, и то о трошку понуђача. Наручилац не сноси одговорност за рок трајања испоруке извршене путем поште и курирске службе.

Понуђачи искључиво у писаном облику (поштом, електронском поштом, факсом), могу тражити додатне информације или објашњења у вези са конкурсном документацијом најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном документацијом.

Понуђач је дужан да испуњава све обавезне и додатне услове из конкурсне документације одређене у складу са чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом.

Понуђач је дужан да приликом подношења понуде достави тражене прилоге као и да попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији, јер ће се једино понуда која буде достављена са траженим прилозима и попуњеним, потписаним и овереним обрасцима узети у разматрање.

Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је у писаном

облику доставе у запечаћеној коверти/кутији на адресу наручиоца у Осечини, ул.Карађорђева 78, са назнаком “Понуда за јавну набавку за извођење радова на изградњи уличне расвете у Осечини (Остружањски пут, Гуњаци – Симића брдо), ЈН МВ бр. 404-48/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“, најкасније до дана 28. новембар, 2019. године до 12.00 часова.

Коверат/кутија на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача. Понуђач је дужан да на полеђини коверте/кутије назначи назив, адресу, телефон и име и презиме контакт особе понуђача, као и да ли понуђач наступа самостално, са подизвођачем или понуду подноси група понуђача, када је неопходно назначити назив, седиште за сваког члана и назначити ко је носилац посла – овлашћени члан групе.

Понуђач је у обавези да понуду, обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом достави у затвореној коверти или кутији, затворено и упаковано на начин да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати поједини листови, односно прилози као и да се приликом отварања понуде са сигурношћу може утврдити да се понуда први пут отвара. Напомена: документе финансијског обезбеђења (менице и менична овлашћења) упаковати неоштећене са осталом траженом документацијом.

Наручилац ће приликом пријема понуда на коверти/кутији обележити “Време, евиндециони број и датум пријема понуде“ према редоследу приспећа. Свим понуђачима који понуду доставе непосредно наручилац предаје “Потврду о пријему понуде“.

Понуде које буду стигле до наведеног рока сматраће се “Благовременом понудом“ и узеће се у разматрање. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те  није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.

Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за достављање понуда тј. 28. новембра, 2019. године у 12.30 часова у просторијама наручиоца у Осечини, ул. Карађорђева 78. Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице а у поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда комисији за јавну набавку поднесу овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

Критеријум за оцену понуда је: најнижа понуђена цена

Биће разматране само прихватљиве понуде које су благовремене, које наручилац није одбио због битних недостатака (члан 106 ЗЈН), које су одговарајуће и које не прелазе износ процењене вредности јавне набавке.

Наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.

Одлука о додели уговора ће бити донета у року од највише 10 (десет) дана, рачунајући од дана јавног отварања понуда.

Особe за контакт је Величко Марковић, е-mail адреса vema60@gmail.com; soosecina@mts.rs  тел: 014/451-158 од 7,30 до 15,30 часова.

Scroll To Top