ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Набавка канцеларијског материјала
Набавка канцеларијског материјала

Набавка канцеларијског материјала

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-12/2019
Број одлуке: 404-12/2019
Датум: 08.03.2019. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Бети д.о.о. Ваљево, Радничка бр.27, матични број 06803466, ПИБ 102160337, у поступку јавне набавке : набавка канцеларијског материјала, понуда број 34 од 06.03.2019.године.

Образложење

Наручилац је дана 25.02.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. 404-12/2019, за јавну набавку набавка канцеларијског материјала, добра, а дана 25.02.2019. године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 2 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка мале вредности-добра.

 Предмет јавне набавке је набавка канцеларијског материјала -добра.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 833.000,00 динара.

Одступања од плана набавке: /

2. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 2 понуђача:

1. Бети д.о.о. Ваљево, Радничка бр.27, матични број 06803466, ПИБ 102160337

2. Una Mega Shop ZTR из Ваљева, Владике Николаја 35/А, Лам.Б, матични број 63038202, ПИБ 107855381

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 2 (две).

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

У понуди Понуђача Бети д.о.о. Ваљево уочене су рачунске грешке. У складу са чл. 93. Закона о јавним набавкама дана 08.03.2019. године тражена је сагласност наведеног понуђача за исправку истих. Сагласност понуђача добијена је мејлом 08.03.2019. године.

4. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

1.Понуђач Бети д.о.о. понудио је цену 483.814,00 дин. без ПДВ-а

  2.Понуђач Una Mega Shop ZTR из Ваљева понудио је цену 490.759,00 динара без

  ПДВ-а

5. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача Бети д.о.о. из Ваљева, заведена под бројем 34, и предложила наручиоцу његов избор.

6. Подизвођач

Изабрани понуђач ће набавку извршити самостално.

7. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дане Крсмановић председник, Комисије, Славица Ђермановић члан Комисије и Марија Степановић заменик члана Комисије

Контакт: тел./факс 014/451-158,

1. Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о

додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Бети д.о.о. Ваљево, Радничка бр.27, матични број 06803466, ПИБ 102160337, понуда број 34 од 06.03.2019. године.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

  Милан Урошевић

Scroll To Top