ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Oбезбеђење зграде Општинске управе Осечина
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Oбезбеђење зграде Општинске управе Осечина

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Oбезбеђење зграде Општинске управе Осечина

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

 објављује

 ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку обезбеђење зграде Општинске управе Осечина, услуге, ознака из општег речника јавне набавке:79710000, број ЈН 404-6/2019, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-6/2019 са G4S Secure Solutions d.o.o, Београд, Булевар Пека Дапчевића бр.24, матични број 06043429, ПИБ 100372941.

 Уговорена вредност јавне набавке износи 1.000.000,00 динара без ПДВ-а.

 а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је економски најповољнија понуда.

 Наручилац је у овом поступку примио 2 понуде.

Ред.бр.

понуђач

Цена-

пондера

-лимит-пондера

Укупно

пондера

1.

G4S Secure Solutions d.o.o, Београд

65,73

30

95,73

2.

 

Јакуза д.о.о. Нови Београд

70

8,88

78,88

 

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 11.02.2019. године.

 Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 20.02.2019. године.

 Уговор је закључен до 31.12.2019.године.

Scroll To Top