ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Набавка рачунара

Набавка рачунара

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

На основу чл. 39, 53, 60, 61, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), припремљен је дана 20.12.2019. године,

П О З И В
за достављање понуда у поступку јавне набавке добара –
Набавка рачунара број 404-49/2019

Предметна конкурсна документација се доставља на основу позива за подношење понуда. Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном документацијом. Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом.
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком:
“ Набавка рачунара – (НЕ ОТВАРАТИ)“.
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општинска управа Осечина
Адреса: Карађорђева број 78
МБ: 07256230 ПИБ:101598037 Интернет страница: www.osečina.com
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у складу са чланом: 39, 53, 60, 61, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 404-49/2019, су ДОБРА
Назив и ознака из општег речника набавке (ОРН): 30213000- персонални рачунар
Контакт Лице за контакт:Милан Урошевић ,Е – mail адреса: soosecina@mts.rs
Набавка се спроводи ради закључивања уговора.
Критеријум за избор најповољније понуде: Најнижа понуђена цена.
Интернет стараница Наручиоца: www.osecina.com
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. Понуде се достављају путем поште на адресу Наручиоца– Општинска управа Осечина Карађорђева 78, 14253 Осечина, или лично у просторије, сваког радног дана 07,30 -15,00 сати. Благовременом понудом ће се сматрати понуда која стигне на наведену адресу најкасније до 30.12.2019. године до 13:00 часова. Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда, односно 30.12.2019. године у 13,30 часова у просторијама Наручиоца, уз присуство овлашћених представника понуђача. Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, доставе Комисији за јавну набавку овлашћење за присуствовање отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
Оквирни рок за доношење Одлуке о додели уговора је 5 дана од дана отварања понуда.
Додатне информације могу се добити до истека рока за подношење понуда, сваког радног дана на телефон 014/451-158 од 08,00 до 14,00 часова.
Лице за контакт: Милан Урошевић и Милан Петровић. Мејл: soosecina@mts.ra; milan.petrovic@osecina.com

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Општинска управа
Број:404-49/2019
Дана:27.12.2019.
ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ: појашњење конкурсне документације

У вези са захтевом од 26.12.2019. године за појашњење конкурсне документације за јавну набавку набавка рачунара достављамо вам следеће:

ПИТАЊЕ:
1.С обзиром на чињеницу да H110 čipset номинално не подржава осму генерацију
Intel procesora (провериво на сајтовима произвођача матичних плоча) интересује нас да ли ћете прихватити понуду са новијим čipsetom H310, а последично и са минималном променом врста и броја проширења (осми ред табеле, на стр.бр.4) која су захтевана у техничкој документацији?
ОДГОВОР: наручилац је у складу са својим потребама дефинисао минималне техничке карактеристике наведене у конкурсној документацији. У складу са чл.72. Закона о јавним набавкама навођење типа као што је у случају čipsetа прати реч или еквивалент, те наручилац неће одбити понуду уколико понуђач понуди уређаје истих или бољих карактеристика у односу на минималне техничке карактеристике наведене у конкурсној документацији.

С поштовањем
Општинска управа Осечина
начелник
Милан Урошевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Општинска управа
Број:404-49/2019
Дана:26.12.2019.
ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ: појашњење конкурсне документације

У вези са захтевом од 25.12.2019. године за појашњење конкурсне документације за јавну набавку набавка рачунара достављамо вам следеће:

ПИТАЊЕ:
1.У чл.6 модела уговора стоји :“ продавац се обавезује да врши сервис у гарантном року и то на адреси купца, с тим у вези је дужан да обезбеди нормално функционисање сервера, рачунара и рачунарске опреме и да увек када је то могуће обезбеди заменски уређај док траје поступак рекламације“. Да ли је продавац дужан да обезбеди нормално функционисање још неких уређаја, поред рачунара, ако јесте молимо вас наведите који су то уређаји?
ОДГОВОР: продавац је дужан , док траје поступак рекламације, да обезбеди нормално функционисање само рачунара, те ће у складу са тим при склапању уговора са изабраним понуђачем наведени члан уговора бити измењен.

С поштовањем
Општинска управа Осечина
начелник
Милан Урошевић

Scroll To Top