ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Набавка службеног возила
Набавка службеног возила

Набавка службеног возила

На основу чл.63.ст.5.Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку наручиоца

ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА

Карађорђева 78

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

(јавна набавка 404-14/2018)

1.Назив и адреса интернет странице наручиоца: Општинска управа Осечина, Карађорђева 78, www.osecina.com

  1. Врста наручиоца: орган јединице локалне самоуправе

3.Врста поступка јавне набавке : мале вредности

4.Продужење рока за подношење понуда

5.Предмет јавне набавке : набавка службеног возила , добра, ознака из општег речника јавне набавке: 34110000-путнички аутомобил;

6.Датум објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки : 19.03.2018.године.

7.Датум објављивања обавештења о продужењу рока на порталу јавних набавки: 23.03.2018.године.

8.Разлог за продужење рока : измене и допуне конкурсне докуметације

Време подношења понуда (нови рок)

Рок за подношење понуда до 28.03.2018.године до 12,00 часова.

9.Начин преузимања конкурсне документације : конкурсна документација се може преузети непосредно на адреси наручиоца, односно у електронској форми на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs као и на интернет страници наручиоца www.osecina.com.

10.Начин подношења понуде: Понуђач је дужан да понуду поднесе до 28.03.2018.године до 12,00 часова, у затвореној коверти на адресу Општинска управа Осечина, Карађорђева 78, Осечина са назнаком “Понуда за јавну набавку број 404-14/2018-набавка службеног возила, добра,–НЕ ОТВАРАТИ“

Понуђач на полеђини коверте назначава назив, адресу, телефон и контакт особу, а на лицу коверте ставља заводни печат са бројем и датумом понуде.

11.Место, време и начин отварања понуде: јавно отварање понуда ће се обавити дана 28.03.2018. године са почетком у 12,30 часова у просторијама Општинске управе Осечина, Карађорђева 78 уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача.

Представници понуђача достављају овлашћење за заступање које мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписом одговорног лица понуђача.

Понуда достављена по истеку рока за подношење понуда, сматраће се неблаговременом. Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања Наручилац ће је вратити Понуђачу, уз повратницу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

12.Наручилац ће донети одлуку у вези са овом јавном набавком у року од 2 дана од дана извршеног прегледа и стручне оцене понуда.

13.Особа за контакт : Милан Урошевић 014/451-158, e-mail:soosecina@mts.rs

На основу чл.63.Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015, 68/2015 ), начелник Општинске управе Осечина доноси

О Д Л У К У

о изменама и допунама конкурсне документације

I У конкурсној документацији јавне набавке мале вредности набавка службеног возила, бр.404-14/2018 врши се измена и допуна конкурсне документације и то:

  1. На страни 8 конкурсне документације т.5.11. став 2. “ Плаћање ће се вршити на основу испостављених фактура од стране извршиоца, у периоду 2018-2020“ мења се и гласи : “ Плаћање ће се вршити на основу уговора са лизинг кућом“.
  2. На страни 26. конкурсне документације у делу VIII “модел уговора“ у чл.2.ст.1. речи:“у периоду од 2018-2020“ се бришу.

II Одлуку објавити на порталу јавних набавки и интернет страници

Општинска управа Осечина

начелник

Милан Урошевић

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина, www.osecina.com

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуде

Предмет јавне набавке, број ЈН 404-14/2018, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је набавка : набавка службеног возила, добра, ознака из општег речника јавне набавке: 34110000- путнички аутомобили

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца, уколико доставе докази о испуњености обавезних услова, и то:

1) да је регистрован код надлежног органа , односно уписан у одговарајући регистар

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију на Порталу Управе за јавне набавке као и интернет страници Општинске управе Осечина www.osecina.com.

Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити и у просторијама наручиоца Општинска управа Осечина, Карађорђева 78, сваког радног дана од 7,30 часова до 15,30 часова.

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позив за подношење понуда на порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Општинске управе Осечина, односно 27.03.2018.године до 12,00 часова.

Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћена понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуде ће се отварати јавно, одмах по истеку рока за подношење понуда односно 27.03.2018. године у 12,30 часова .

Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца Општинска управа Осечина, Карађорђева 78.

Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда.

Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати Комисији за јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на увид.

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 2(два) дана од дана од извршеног прегледа и стручне оцене понуда.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре закључења уговора.

Додатне информације се могу добити Милан Урошевић,Општинска управа Осечина, од 7,30 до 15,30 часова , 014/451-158, soosecina@mts.rs, www.osecina.com

konkursna-sluzbeno-vozilo

Scroll To Top