ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Набавкa услуге стручног надзора над извођењем радова на одржавању саобраћајне инфраструктуре
Набавкa услуге стручног надзора над извођењем радова на одржавању саобраћајне инфраструктуре

Набавкa услуге стручног надзора над извођењем радова на одржавању саобраћајне инфраструктуре

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку услуге стручног надзора над извођењем радова на одржавању саобраћајне инфраструктуре и изградње улица и путева, услуге, ознака из општег речника јавне набавке: 71247000 – надзор грађевинских радова, број ЈН 404-5/2019, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-5/2019 са СЗР “Пут“ предузетник Славко Џида Ваљево, Владе Зечевића бр.25, матични број 55836655, ПИБ 102789166.

Уговорена вредност јавне набавке износи 833.000,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена износи 1,24 % од вредности контролисаних радова а најнижа износи 0,98 % од вредности контролисаних радова, до износа предвиђеног буџетом за предметну јавну набавку

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 05.02.2019. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 13.02.2019. године.

Уговор је закључен до 31.12.2019.године.

Scroll To Top