ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / О Д Л У К У о изменама и допунама  конкурсне документације: пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ ”Браћа Недић”
О Д Л У К У о изменама и допунама  конкурсне документације: пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ ”Браћа Недић”

О Д Л У К У о изменама и допунама  конкурсне документације: пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ ”Браћа Недић”

На основу чл.63.Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС” бр.124/2012, 14/2015, 68/2015), Правилника о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступцима јавних набавки добара ( ”Службени гласник РС” бр.111/15) председник општине Осечина доноси

О Д Л У К У о изменама и допунама  конкурсне документације

I У конкурсној документацији јавне набавке у отвореном поступку пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ ”Браћа Недић”, топловода и топлотних подстаница у Осечини по систему ”кључ у руке”, бр.404-29/2019 врши се измена и допуна конкурсне документације и то:

  • на страни 65. у делу 2. начин на који понуда мора бити поднета и сачињена иза става 16. додаје се став 17. и гласи:

 

” У складу са Правилником о допуни Правилника о обавезним елементима

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања

испуњености услова („Службени гласник РС“ број 41/19), приликом

сачињавања понуде употреба печата није обавезна”.

 

  • на страни 70. у делу 12. подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења и испуњења обавеза понуђача у тачки 1.иза речи: ”Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова”.

 

Додају се речи:

” Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду

за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за

трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства

финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ

на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима”.

 

  • на страни 71. у тачки 2. иза речи :

” Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину

која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за

банку, као гаранта”.

 

                Додају се речи:

” Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну

набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не

преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења

наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског

обезбеђења буде изражен у динарима”.

  • на старни 71. у тачки 3. иза речи:

”Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта”.

Додају се речи:

”Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима”.

  • На старни 71. у тачки 4. иза речи:

”Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта”.

Додају се речи:

” Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима”.

  • на старни 73. у делу Изабрани понуђач је дужан да достави :
  • у ставу 1. иза речи:

” Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација”

Додају се речи:

”Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима”.

  • у ставу 3.иза речи:

” Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити”

Додају се речи:

” Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима”.

  • у ставу 6. иза речи:

” Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања грешака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року”.

Додају се речи:

”Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима”.

 

II Одлуку објавити на порталу јавних набавки и интернет страници

Општина  Осечина

                                                                                     председник

Драган Алексић

 

 

Scroll To Top