ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / О Д Л У К У о изменама и допунама  конкурсне документације

О Д Л У К У о изменама и допунама  конкурсне документације

На основу чл.63.Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС” бр.124/2012, 14/2015, 68/2015), начелник Општинске управе  Осечина доноси

 

О Д Л У К У о изменама и допунама  конкурсне документације

 

I У конкурсној документацији јавне набавке извођење радова на реконструкцији и доградњи ПУ ”Лане” – I фаза, бр.404-29/2020 врши се измена и допуна конкурсне документације и то:

 

  1. на страни 57. конкурсне документације у делу Ј.БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ, тачка 1. Бетонирање позиција објекта бетоном C25/30 машински справљаним од мешавине сепарисаног шљунка величине гранулата 1-40mm, у одговарајућој оплати (арматаура је обрачуната у позицији армирачки радови ). Радове изводити у складу са техничким условима и прописима за ову врсту радова. Обрачун по m3 стварно уграђеног бетона  (стр.58) мења се и гласи:

 

1 Betoniranje pozicija objekta betonom C25/30 mašnski  spravljanim od  mešavine separisanog šljunka veličine granulata 1-40mm,u odgovarajućoj oplati .(armatura je obračunata u poziciji armirački radovi  )  . Radove izvoditi u skladu sa tehničkim uslovima i propisima za ovu vrstu radova . Obračun po m3 stvarno ugradjenog betona.
  temelji m3 25,79 x   =
  temeljni zidovi   m3 58,43 x   =
  podna ploča   m3 22,90 x   =
  stubovi   m3 3,78 x   =
  grede i oluci betonski   m3 11,62 x   =
  krovna ploča   m3 18,30 x   =
  vanjske stepenice   m3 1,50 x   =

 

II Одлуку објавити на порталу јавних набавки и интернет страници

Општинска управа   Осечина

начелник

Милан Урошевић

Scroll To Top