ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (јавна набавка 404-29/2020)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (јавна набавка 404-29/2020)

На основу чл.63.ст.5.Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку наручиоца
ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА
Карађорђева 78
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
(јавна набавка 404-29/2020)
1.Назив и адреса интернет странице наручиоца: Општинска управа Осечина, Карађорђева 78, www.osecina.com
2. Врста наручиоца: орган јединице локалне самоуправе
3.Врста поступка јавне набавке : јавна набавка мале вредности
4.Продужење рока за подношење понуда
5.Предмет јавне набавке : Извођење радова на реконструкцији и доградњи ПУ “Лане“ – I фаза, радови, ознака из општег речника јавне набавке: 45454000 – радови на реконструкцији
6.Датум објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки : 04.08.2020.године.
7.Датум објављивања обавештења о продужењу рока на порталу јавних набавки: 13.08.2020.године.
8.Разлог за продужење рока : измене и допуне конкурсне докуметације
Време подношења понуда (нови рок)
Рок за подношење понуда до 18.08.2020.године до 12,00 часова.
9.Начин преузимања конкурсне документације : конкурсна документација се може преузети непосредно на адреси наручиоца, односно у електронској форми на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs као и на интернет страници наручиоца www.osecina.com.
10.Начин подношења понуде: Понуђач је дужан да понуду поднесе до 18.08.2020.године до 12,00 часова, у затвореној коверти на адресу Општинска управа Осечина, Карађорђева 78, Осечина са назнаком “Понуда за јавну набавку број 404-29/2020- Извођење радова на реконструкцији и доградњи ПУ “Лане“ – I фаза, радови,–НЕ ОТВАРАТИ“
Понуђач на полеђини коверте назначава назив, адресу, телефон и контакт особу, а на лицу коверте ставља заводни печат са бројем и датумом понуде.
11.Место, време и начин отварања понуде: јавно отварање понуда ће се обавити дана 18.08.2020. године са почетком у 12,30 часова у просторијама Општинске управе Осечина, Карађорђева 78 уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача.
Представници понуђача достављају овлашћење за заступање које мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписом одговорног лица понуђача.
Понуда достављена по истеку рока за подношење понуда, сматраће се неблаговременом. Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања Наручилац ће је вратити Понуђачу, уз повратницу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
12.Наручилац ће донети одлуку у вези са овом јавном набавком у року од 25 дана од дана отварања понуда
13.Особа за контакт : Душко Мирић 014/451-158 , e-mail: dusko.miric89@gmail.com

Scroll To Top