ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору на инвестиционом одржавању објекта Основне школе “ Браћа Недић“ у Осечини
ОБАВЕШТЕЊЕ  о закљученом уговору на инвестиционом одржавању објекта Основне школе “ Браћа Недић“ у Осечини

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору на инвестиционом одржавању објекта Основне школе “ Браћа Недић“ у Осечини

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору

У отвореном поступку јавне набавке извођење радова на инвестиционом одржавању објекта Основне школе “ Браћа Недић“ у Осечини -радови, ознака из општег речника јавне набавке:  45262700- адаптација зграда,  наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је  закључен уговор о јавној набавци:

  • број 404-9/ 2017 са понуђачима: носилац посла : ГП “Компресор инг“ д.о.о. са седиштем у Ваљеву, ул.Милована Глишића бр. 56, ПИБ105592947 кога заступа Мирољуб Томашевић (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе :
  1. СЗР “Линија“ предузетник Добројевић Зоран, са седиштем у Ваљеву, ул. Обилазни пут бр.бб, ПИБ 101900009 ;
  2. “Електроволт“ д.о.о. са седиштем у Ваљеву, ул.Кнез Михаилова бр. 77, ПИБ 100068602
  3. СЗР-СТР “Симон“ са седиштем у Ваљеву, ул. Сењак бр.23, ПИБ 100074631
  4. “Френки – аларм“ д.о.о. са седиштем у Ваљеву, ул. Насеље Ослободиоци Ваљева, бр.73/6, ПИБ 100070559

Уговорена вредност јавне набавке износи 39.183.255,95   дин.без ПДВ-а, односно 47.019.907,14 динара са ПДВ-ом

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 6 понуда.

Највиша понуђена цена 42.235.580,95 дин.без ПДВ-а и најнижа понуђена цена 39.183.255,95     дин. без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 28.09.2017. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 17.10.2017. године, а сагласност Канцеларије за управљање јавним улагањима дата је 30.10.2017. године.

Уговор је закључен до примопредаје радова.

Scroll To Top