ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Обезбеђење зграде Општинске управе Осечина

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Обезбеђење зграде Општинске управе Осечина

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору

У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку обезбеђење зграде Општинске управе Осечина, услуге, ознака из општег речника јавне набавке:79710000, број ЈН 404-3/2018, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-3/2018 са G4S Secure Solutions d.o.o, Београд, Булевар Пека Дапчевића бр.24, матични број 06043429, ПИБ 100372941.

Уговорена вредност јавне набавке износи 1.000.000,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је економски најповољнија понуда.

Наручилац је у овом поступку примио 1 понуду.

Највиша понуђена цена у износи 312,00 динара по радном сату, а најнижа износи 312,00 динара по радном сату, до износа предвиђеног буџетом за предметну јавну набавку

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 30.01.2018. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 06.02.2018. године.

Уговор је закључен до 31.12.2018.године.

Scroll To Top