ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Израда техничке документације за изградњу котларнице

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Израда техничке документације за изградњу котларнице

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-6/2018
Број одлуке: 404-6/2018
Датум: 06.02.2018. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(набавка на коју се закон не примењује)

1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу  Studio 5 Project д.о.о., Краљево Цара Душана бр.20,  матични број 20746645, ПИБ 107126693, у поступку јавне набавке, услуге,  израда техничке документације за изградњу котларнице на био масу на К.П. бр.4340/3 КО Осечина – набавка на коју се закон не примењује.

Образложење

Наручилац је дана 26.01.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, услуге, израда техничке документације за изградњу котларнице на био масу на К.П. бр.4340/3 КО Осечина бр. 404-6/2018,  а дана 26.01.2018. године доставио позив  на 3 адресе.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује, услуге.

Предмет јавне набавке је израда техничке документације за изградњу котларнице на био масу на К.П. бр.4340/3 КО Осечина

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 450.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 3  понуђача:

 1. Studio 5 Project д.о.о., Краљево Цара Душана бр.20, матични број 20746645, ПИБ 107126693
 2. Центро-Инвест д.о.о. Београд, Булевар Михаила Пупина 10/Z/I , матични број 17092782, ПИБ100043459

3.Грађевинско пројектантски студио ГПС Систем Матарушка Бања, Б.Радичевића бр.6. матични број 56814400, ПИБ 103691645

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 1. Понуђач Studio 5 Project д.о.о., Краљево понудио је цену у износу од 470.000,00 дин. без ПДВ-а
 2. Понуђач Грађевинско пројектантски студио ГПС Систем Матарушка Бања понудио је цену у износу од 485.000,00 дин. без ПДВ-а
 3. Понуђач Центро-Инвест д.о.о. Београд, понудио је цену у износу од 490.000,00 дин. без ПДВ-а
 4. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача Studio 5 Project д.о.о., Краљево и предложила наручиоцу њихов избор.

 1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

 1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић председник Комисије,  Величко Марковић члан Комисије и Жељко Андрић заменик члана Комисије.

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели

уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Studio 5 Project д.о.о., Краљево Цара Душана бр.20,  матични број 20746645, ПИБ 107126693, понуда бр.26 од 02.02.2018. године

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

 

Scroll To Top