ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Обезбеђење зграде Општинске управе Осечина
Обезбеђење зграде Општинске управе Осечина

Обезбеђење зграде Општинске управе Осечина

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку обезбеђење зграде Општинске управе Осечина, услуге, ознака из општег речника јавне набавке:79710000, број ЈН 404-4/2020, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-4/2020 са G4S Secure Solutions d.o.o, Београд, Булевар Пека Дапчевића бр.24, матични број 06043429, ПИБ 100372941.

Уговорена вредност јавне набавке износи 1.083.333,00 дин динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је економски најповољнија понуда.

Наручилац је у овом поступку примио 1 понуду.

Ред.бр. понуђач Цена-

пондера

-лимит-пондера Укупно

пондера

1. G4S Secure Solutions d.o.o, Београд 70 30 100

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 11.02.2020. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 20.02.2020. године.

Уговор је закључен до 31.12.2020.године.

Scroll To Top