ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Услуга едукације младих у вези безбедности саобраћаја

Услуга едукације младих у вези безбедности саобраћаја

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-10/2020
Број одлуке: 404-10/2020
Датум: 28.02.2020. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(набавка на коју се закон не примењује)

1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Ауто-Сигнал о. д. Ваљево, ул.Владике Николаја 50, матични број 07635877, ПИБ 101901719, у поступку јавне набавке, услуге, услуга едукације младих у вези безбедности саобраћаја – набавка на коју се закон не примењује.

Образложење
Наручилац је дана 13.02.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, услуге, услуга едукације младих у вези безбедности саобраћаја бр. 404-10/2020, а дана 14.02.2020. године доставио позив на 3 адресе и објавила на сајту општине Осечина.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.
1. Подаци о јавној набавци
Врста предмета јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује, услуге.
Предмет јавне набавке је услуга едукације младих у вези безбедности саобраћаја
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 250.000,00 динара.
Одступања од плана набавке:нема одступања

2. Подаци о понуђачима
У поступку је учествовало 3 понуђача:
1. Ауто-Сигнал о. д. Ваљево, ул.Владике Николаја 50, матични број 07635877, ПИБ 101901719
2. Болид доо Лајковац, Војводе Мишића бр.2, матични број 07641036, ПИБ 101938788
3. STOP SPEED доо Уб, ул.Алексића Имање бр.7 , матични број 20514469 ПИБ 106022587
3.Подаци о одбијеним понудама
Укупан број поднетих понуда износи 3 .
Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда
4. Ранг листа понуђача
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:
1. Понуђач Ауто-Сигнал о. д. Ваљево, понудио је цену у износу од 250.000,00 дин. без ПДВ-а
2. Понуђач Болид доо Лајковац понудио је цену у износу од 300.000,00 дин. без ПДВ-а
3. Понуђач STOP SPEED доо Уб понудио је цену у износу од 375.000,00 дин. без ПДВ-а
5. Најповољнија понуда
На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача Ауто-Сигнал о. д. Ваљево и предложила наручиоцу њихов избор.
6. Подизвођач
Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

7. Лице које спроводи поступак
Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић председник Комисије, Величко Марковић члан Комисије и Сузана Глигорић члан Комисије.
Контакт: тел./факс 014/451-158,
Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели
уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Ауто-Сигнал о. д. Ваљево, ул.Владике Николаја 50, матични број 07635877, ПИБ 101901719
понуда бр.26 од 24.02.2020. године

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Милан Урошевић

Scroll To Top