ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Геодетскe услуге

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Геодетскe услуге

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-8/2021
Број одлуке: 404-8//2021
Датум: 19.02.2021. године

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Тесла систем 2016 Осечина, Војводе Степе 4 б, матични број 64395254, ПИБ109739970, понуда број 25 од 18.02.2021. године.

Образложење
Наручилац је дана 08.02.2021. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, набавка на коју се закон не примењује, бр. 404-8/2021, геодетскe услуге, услуге, ознака из општег речника јавне набавке: 71250000-архитекторнске, техничке и геодетске услуге, а дана 08.02.2020. године објавио је позив за подношење понуда на интернет страници Општинске управе Осечина и послао на три адресе.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелo је 2 (две) понуде.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

1. Подаци о јавној набавци
Врста предмета јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује -услуге.
Предмет јавне набавке је геодетске услуге.
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 833.333,00 динара.
Одступања од плана набавке: нема одступања од плана набавке

2. Подаци о понуђачима
У поступку је учествовало два понуђача:
1. Тесла систем 2016 Осечина, Војводе Степе 4Б, матични број 64395254, ПИБ 109739970
2. С.А.Г.У. Геомакс Деспотовац, Деспота Стефана Лазаревића 168, матични број 56322698, ПИБ 103617102

3.Подаци о одбијеним понудама
Укупан број поднетих понуда износи 2 (две).
Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: /

4. Ранг листа понуђача
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:
1. Понуђач Тесла систем 2016 Осечина понудио је цену у износу од 54.306,00 дин. без ПДВ-а (јединичне цене)
2. Понуђач С.А.Г.У. Геомакс Деспотовац понудио је цену у износу од 115.820,00 дин. без ПДВ-а (јединичне цене)
5. Најповољнија понуда
На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија заједничка понуда понуђача Тесла систем 2016 Осечина, заведена под бројем 25, и предложила наручиоцу његов избор.

6. Подизвођач
Изабрани понуђач ће набавку извршити самостално.

7. Лице које спроводи поступак
Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Снежана Милошевић, Величко Марковић и Жељко Андрић.
Контакт: тел./факс 014/451-158.
Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о
додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Тесла систем 2016 Осечина, Војводе Степе 4 б, матични број 64395254, ПИБ109739970, понуда број 25 од 18.02.2021. године

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки.Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 217. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Милан Урошевић

Scroll To Top