ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавка канцеларијског материјала

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавка канцеларијског материјала

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-7/2021
Број одлуке: 404-7/2021
Датум: 19.02.2021. године

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Una Mega Shop ZTR из Ваљева, Владике Николаја 35/А, Лам.Б, матични број 63038202, ПИБ 107855381, у поступку јавне набавке : набавка канцеларијског материјала, понуда број 22 од 17.02.2021.године.

Образложење

Наручилац је дана 08.02.2021. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењује, бр. 404-7/2021, за јавну набавку набавка канцеларијског материјала, добра, а дана 08.02.2021. године објавио је позив за подношење понуда на интернет страници Општинске управе Осечина и упутио на три адресе.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

1. Подаци о јавној набавци
Врста предмета јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује, добра.
Предмет јавне набавке је набавка канцеларијског материјала .
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 640.000,00 динара.
Одступања од плана набавке: /

2. Подаци о понуђачима
У поступку је учествовало 3 понуђача:
1. IDACO 014 д.о.о. Ваљево, Нушићева 1, матични број 20630361, ПИБ 106556731
2. ГрафитВа д.о.о. Ваљево, Карађорђева 118, матични број 21187640, ПИБ 109464964
3. Una Mega Shop ZTR из Ваљева, Владике Николаја 35/А, Лам.Б, матични број 63038202,
ПИБ 107855381

3.Подаци о одбијеним понудама
Укупан број поднетих понуда износи 3 (три).
Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

4. Ранг листа понуђача
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:
1.Понуђач Una Mega Shop ZTR из Ваљева понудио је цену 624.240,00 динара без ПДВ-а
2.Понуђач IDACO 014 д.о.о. Ваљево понудио је цену од 687.215,00 динара без ПДВ-а
3. Понуђач ГрафитВа д.о.о. Ваљево понудио је цену од 735.540,00 динара без ПДВ-а

5. Најповољнија понуда
На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача Una Mega Shop ZTR из Ваљева, заведена под бројем 22, и предложила наручиоцу његов избор.
6. Подизвођач
Изабрани понуђач ће набавку извршити самостално.

7. Лице које спроводи поступак
Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Снежана Милошевић, Милан Петровић и Величко Марковић
Контакт: тел./факс 014/451-158,
Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Una Mega Shop ZTR из Ваљева, Владике Николаја 35/А, Лам.Б, матични број 63038202, ПИБ 107855381, понуда број 22 од 17.02.2021.године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 217. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019).

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Милан Урошевић

Scroll To Top