ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: извођење радова на реконструкцији ДЗ Пецка

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: извођење радова на реконструкцији ДЗ Пецка

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина
Број ЈН: 404-41/2019
Број одлуке: 404-41/2019
Датум: 17.01.2020. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), председник општине Осечина доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ДЕС д.о.о. Ваљево, Даничићева бр.11, матични број 07136056, ПИБ 100072785, понуда бр.172 од 26.12.2019. године.

Образложење
Наручилац је дана 12.08.2019. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке – резервисана јавна набавка, бр. 404-41/2019, извођење радова на реконструкцији ДЗ Пецка, ознака из општег речника јавне набавке: 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;45262700 – адаптација зграда;45420000 – радови на уградњи столарије;45454000 – радови на реконструкцији; 45350000 – машинске инсталације, а дана 26.11.2019. године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила и интернет страници Општинске управе Осечина.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 (једна) понуда.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.
1. Подаци о јавној набавци
Врста предмета јавне набавке: јавна набавка, отворени поступак – резервисана јавна набавка, радови.
Предмет јавне набавке је извођење радова на реконструкцији ДЗ Пецка
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 25.264.297,11 динара .
Одступања од плана набавке: Закључком Владе 05 бр.351-8764/2017 од 22.09.2017. године усвојен је Извештај радне групе за обнову и унапређење објеката јавне намене у јавној својини у сектору образовања, здравства и социјалне заштите, којим је одобрен списак објеката јавне намене за које ће финансијска средства бити обезбеђена преко Канцеларије за управљање јавним улагањима из средстава међународне развојне помоћи, финансијских и нефинансијских донација и кредита као и из буџета Републике Србије у складу са ликвидним могућностима буџета и буџета јединице локалне самоуправе.
2. Подаци о понуђачима
У поступку је учествовао 1 (један) понуђач:
1. ДЕС д.о.о. Ваљево, Даничићева бр.11, матични број 07136056, ПИБ 100072785

3.Подаци о одбијеним понудама
Укупан број поднетих понуда износи 1.
У понуди понуђача ДЕС д.о.о. Ваљево, уочена је рачунска грешка те је у складу са чланом 93. став 4. тражена сагласност за исправку исте. Сагласност је достављена у складу са наведеним чланом.

4. Ранг листа понуђача
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:
1. Понуђач ДЕС д.о.о. Ваљево, понудио је е цену у износу 25.008.546,31 динара без ПДВ-а

5. Најповољнија понуда
На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача ДЕС д.о.о. Ваљево, заведена под бројем 172 и предложио наручиоцу његов избор.
6. Подизвођач
Понуђачи ће радове извршити самостално.

7. Лице које спроводи поступак
Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић председник Комисије, Вук Станковић члан Комисије, Марина Ракић члан Комисије Марија Степановић члан Комисије и Жељко Андрић заменик члана Комисије.
Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавну набавку и донео Одлуку о
додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу
ДЕС д.о.о. Ваљево, Даничићева бр.11, матични број 07136056, ПИБ 100072785, понуда бр.172 од 26.12.2019. године.
Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од десет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Драган Алексић

Scroll To Top