ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА : Набавка сигурносних седишта за новорођену децу
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА : Набавка сигурносних седишта за новорођену децу

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА : Набавка сигурносних седишта за новорођену децу

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина
Број ЈН: 404-2/2020
Број одлуке: 404-2/2020
Датум:23.01.2020. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(набавка на коју се закон не примењује)

1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу понуђачу “Кобиг“ д.о.о. Београд, Народних хероја бр.41б/27, матични број 06180647, ПИБ 100829254, понуда бр.4 од 21.01.2020. године, у поступку јавне набавке набавка сигурносних седишта за новорођену децу, добра – набавка на коју се закон не примењује.

Образложење
Наручилац је дана 14.01.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, добра, набавка сигурностних седишта за новорођену децу бр. 404-2/2020, а дана 14.01.2020. године доставио позив на 4 адресе.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 4 понуде.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.
1. Подаци о јавној набавци
Врста предмета јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује, добра
Предмет јавне набавке је набавка сигурносних седишта за новорођену децу.
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 480.000,00 динара.
Одступања од плана набавке:нема одступања

2. Подаци о понуђачима
У поступку је учествовало 3 понуђача:
1. “Кобиг“ д.о.о. Београд, Народних хероја бр.41б/27, матични број, матични број 06180647, ПИБ 100829254
2.Una Mega Shop STR Ваљево, Владике Николаја 35/А ламела Б, матични број 63038202, ПИБ 107855381
3.Арман II д.о.о. Београд, Цара Душана бр.48, матични број 17488295, ПИБ 102950623
4.Графит Ва д.о.о. Ваљево, Карађорђева 118, матични број 21187640, ПИБ 109464964

3.Подаци о одбијеним понудама
Укупан број поднетих понуда износи 4 .
Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда
4. Ранг листа понуђача
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:
1. Понуђач “Кобиг“ д.о.о. Београд понудио је цену у износу од 413.000,00 дин. без ПДВ-а
2. Понуђач Una Mega Shop STR Ваљево понудио је цену у износу од 419.300,00 дин. без ПДВ-а
3. Понуђач “ГрафитВа“ д.о.о. Ваљево понудио је цену у износу од 469.000,00 дин. без ПДВ-а
4. Понуђач “Арман II“ д.о.о. Београд понудио је цену у износу од 497.000,00 дин. без ПДВ-а

5. Најповољнија понуда
На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача “Кобиг“ д.о.о. Београд и предложила наручиоцу њихов избор.
6. Подизвођач
Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

7. Лице које спроводи поступак
Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић председник Комисије, Величко Марковић члан Комисије и Сузана Глигорић члан Комисије.
Контакт: тел./факс 014/451-158.
Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели
уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу “Кобиг“ д.о.о. Београд, Народних хероја бр.41б/27, матични број 06180647, ПИБ 100829254, понуда бр.4 од 21.01.2020. године

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top