ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У отвореном поступку јавне набавке превоз ученика основних и средњe школe на територији општине Осечина за школску 2016/2017,  наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је  закључен уговор о јавној набавци:

  • број 404-29/2016 са понуђачем “Алко турс“ д.о.о. Ваљево, ул. Унска бр.6, матични број 07719655, ПИБ 101900404

Уговорена вредност јавне набавке износи 5.375.000,00   дин.без ПДВ-а

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је економски најповољнија понуда

Наручилац је у овом поступку примио 1 понуду.

Највиша понуђена цена 5.375.000,00  дин.без ПДВ-а и најнижа понуђена цена 5.375.000,00  дин.без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 29.08.2016. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 14.09.2015. године.

Уговор је закључен до 31.08.2017.године.


НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина

Број ЈН: 404-29/2016

Број одлуке: 404-29/2016

Датум:29.08.2016. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина   доноси

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “Алко турс“ д.о.о. Ваљево, Унска бр.6, матични број 07719655, ПИБ 101900404  у отвореном поступку јавне набавке превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина за школску 2016/2017 годину

Образложење

Наручилац је дана 25.07.2016. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке, бр. 404-29/2016, за јавну набавку превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина за школску 2016/2017 годину а дана 25.07.2016. године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина, 29.07.2016. године позив је објављен на порталу Службених гласила РС.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 понуда.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуде спровела стручно оцењивање и саставила извештај о истом.

  1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка отворени поступак-услуге.

Предмет јавне набавке је превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина за школску 2016/2017 годину, услуге.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 5.375.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

  1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовао 1  понуђач:

1.“Алко турс“ д.о.о. Ваљево, Унска бр.6, матични број 07719655, ПИБ 101900404

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 1 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

  1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је економски најповољнија понуда :

  • понуђена цена – 90 пондера

Понуда са најнижом  ценом (Цмин) добија максималан број бодова тј. 90 бодова. Број бодова за цену из понуде (Ц) осталих понуда израчунава се преме формули:

Бц= 90 х Ц мин / Ц

-понуђена цена превоза спортских колектива – 10 пондера

Понуда са најнижом  ценом (Цмин) добија максималан број бодова тј. 10 бодова. Број бодова за цену из понуде (Ц) осталих понуда израчунава се преме формули:

Бц= 10 х Ц мин / Ц

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

  1. “Алко турс“ д.о.о Ваљево, 100 пондера.
  2. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда за превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина за школску 2016/2017 годину понуда понуђача “Алко турс“ д.о.о. Ваљево,  заведена под ред.бр.109 и предложио наручиоцу њихов  избор.

  1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

  1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дане Крсмановић, председник,  Величко Марковић члан и Жељко Андрић члан.

Контакт: тел./факс 014/451-158,

  1. Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о

додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу:

“Алко турс“ д.о.о. Ваљево, Унска бр.6, матични број 07719655, ПИБ 101900404

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  десет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top