ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Извођење радова на реновирању кухиње и адаптацији спортске хале у ОШ “Војвода Мишић“ Пецка
Извођење радова на реновирању кухиње и адаптацији спортске хале у ОШ “Војвода Мишић“ Пецка

Извођење радова на реновирању кухиње и адаптацији спортске хале у ОШ “Војвода Мишић“ Пецка

На основу члана на основу чл. 39, 53, 60, 61, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон)   Правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке број 110-314-1/2014III-1  од 13.03.2014., припремљен је дана 01.09.2016. године:

 П О З И В

за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности

Извођење радова на реновирању кухиње и адаптацији спортске хале у ОШ “Војвода Мишић“ Пецка

 Број: 404-32/2016

Предметна конкурсна документација се доставља на основу  позива за подношење понуда. Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за подношење понуде  и конкурсном документацијом. Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом.

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: “Понуда за – “Извођење радова на реновирању кухиње и адаптацији спортске хале у ОШ “Војвода Мишић“ Пецка“ – (НЕ ОТВАРАТИ)“.

  1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Општинска управа Осечина

Адреса: Карађорђева број 78

МБ: 07256230 ПИБ:101598037  Интернет страница: www.osecina.com

  1. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у складу са чланом: 39, 53, 60, 61, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон)   Правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке број 110-314-1/2014III-1  од 13.03.2014. године и  подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

  1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.404-32/2016, су РАДОВИ –  “Извођење радова на реновирању кухиње и адаптацији спортске хале у ОШ “Војвода Мишић“ Пецка“

Назив и ознака из општег речника набавке (ОРН):

45262700 – адаптација зграда

Контакт Лице за контакт: Милан Урошевић,Е – mail адреса: soosecina@mts.rs

Врста наручиоца: Локална самоуправа

Набавка се спроводи ради закључивања уговора.

Критеријум за избор најповољније понуде: Најнижа понуђена цена.

Интернет стараница Наручиоца: www.osecina.com

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. Понуде се достављају путем поште  на адресу Наручиоца– Општинска управа Осечина, Карађорђева 78,  14253 Осечина, или лично у просторије, сваког радног дана 07,30 -15,30 сати. Благовременом понудом ће се сматрати понуда која стигне на наведену адресу најкасније до 16.09.2016. године до 12:00 часова. Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда, односно 16.09.2016. године у 12,30 часова у просторијама Наручиоца, уз присуство овлашћених представника понуђача. Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, доставе Комисији за јавну набавку овлашћење за присуствовање отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

Оквирни рок за доношење Одлуке о додели уговора је 10  дана од дана отварања понуда.

Додатне информације могу се добити до истека рока за подношење понуда, сваког радног дана на телефон 014/451-158 од 08,00 до 14,00 часова.

Лице за контакт: Милан Урошевић,Е – mail адреса: soosecina@mts.rs

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija (pdf)

Poziv za dostavljanje ponuda

Poziv za dostavljanje ponuda (pdf)

Scroll To Top